Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Vanliga frågor

1. Hur ska jag börja min datahantering?

Följ de steg som anges i Datahanteringsprocessen på Hanken. Här får både forskare och studerande en omfattande guide över hela datahanteringsprocessen.

Som forskare du börjar du med att skriva en datahanteringsplan (DMP). Använd Hankens DMP-mall eller andra Public DMP templates (med Hankens DMP-anvisningar integrerad) i DMPTuuli som hjälp för att skriva och uppdatera en datahanteringsplan (Se DMPTuuli med Hankens DMP-anvisningar och DMP-mall).

Datahanteringen börjar då forskningsprojektet planeras och redan i detta skede ska du skriva en datahanteringsplan och fylla i checklistan som täcker hela datahanteringsprocessen. Se Datahanteringsplan - guider och checklistor.

 

2. Vad ska jag göra då det gäller datahantering?

Som studerande och forskare på Hanken är du ansvarig för att följa god datahanteringspraxis, vilket inkluderar Hankens etiska forskningsriktlinjer för dataskydd, datasäkerhet och delning av data baserat på lagstiftning och forskningsintegritet. Gör följande:

(1) Fyll i beskrivningen av databehandlingen eller skriva en datahanteringsplan (DMP).

Hankens kandidat- magister och eMBA-studerande ska fylla i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.

Hankens doktorander och forskare skriver upp en datahanteringsplan (DMP) med DMPTuuli-verktyget. Den DMP som du skapar med DMPTuuli fungerar samtidigt som en Registrering av datahantering, som du kan dela med dina forskningsdeltagare/informanter/respondenter också (om de ber om den). Använd Hankens DMP-mall eller andra Public DMP templates (med Hankens DMP-anvisningar integrerad) i DMPTuuli som hjälp för att skriva och uppdatera en datahanteringsplan (Se DMPTuuli med Hankens DMP-anvisningar och DMP-mall).

(2) Fyll i begäran om etikprövning och skicka den till Hankens forskningsetiska kommitté om din studie är en av de sex typerna som beskrivs i Etikprövning.

(3) Informera dina forskningsdeltagare om du samlar in personuppgifter från dem eller om personuppgifterna tas emot från en annan källa än forskningsdeltagarna. Använd Mallen för meddelande om samtycke (finns på engelska, svenska, finska) och redigera den enligt behov för att informera dina forskningsdeltagare.

(4) Förvara och säkerhetskopiera data säkert under forskningens gång. Använd datalagringstjänster som tillhandahålls och underhålls på Hanken. Se datalagring och säkerhetskopiering.

Observera att datahanteringsprocessen är olika för kandidat-, magister- och eMBA-studerande respektive för forskare och doktorander, se beskrivning i Datahanteringsprocesser på Hanken.

 

3. Under vilka situationer behöver Hankens kandidat-, magister-, eMBA-studerande fylla i Hankens DMP-mall i DMPTuuli, istället för att fylla i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande?

Hankens studerande behöver fylla i Hankens DMP-mall i DMPTuuli (med hjälp av din handledare) när:

  • din forskning innehåller uppgifter som erhållits genom tillit och förtroende – från eller om personer som inte representerar ett företag/en organisation som har beställt studien.
  • din forskning innehåller data där direkta identifierare (t.ex. namn, adress, foto, video) om personer ingår, och denna information lagras i samma forskningsdatafil (och inte i en separat fil) som annan information om dessa personer .
  • din forskning innehåller känsliga personuppgifter, t.ex. information om personers ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, brott, genetiska data /uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuell läggning.