Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Vad är hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM)?

Med hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen. Den här guiden är avsedd att ge en översikt över praxis och processer för att hantera dina forskningsdata.

Datahantering och att skriva en datahanteringsplan är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Forskare och studerande på Hanken ansvarar för att följa god praxis för datahantering, vilket inkluderar Hankens riktlinjer för hantering och delning av forskningsdata, datasäkerhet och dataskydd i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet. Institutioner och handledare ska göra studenter och forskare förtrogna med god datahanteringspraxis. Se instruktioner för handledare.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken. Här finns allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar som du som forskare eller studerande kan följa genom hela datahanteringsprocessen.

De e-blanketter och dokumentmallar som du kan behöva finns här:

Vad är forskningsdata och varför hantera dina data?

I princip kan forskningsdata vara vilket material som helst som ett forskningsprojekt använder och producerar som grund för forskningsresultaten från forskningens början (hypotes, forskningsfrågor) till den avslutande punkten (forskningsresultat), antingen i fysisk eller digital form.

I hantering av forskningsdata (RDM) förstås forskningsdata i allmänhet som digitala dataset som genereras, bearbetas och används i vetenskaplig forskning och kan inkludera:

 • data som samlas in med olika metoder (t.ex. undersökningar, intervjuer, video, bilder)
 • data som produceras under forskningen (t.ex. analysresultat)
 • forskningskällor (t.ex. arkiverat material återanvänds)
 • källkod och programvara 
 • information som beskriver datas sammanhang, innehåll och struktur (readme-filer och metadata).

Fördelar med att hantera forskningsdata är att det:

 • blir lättare att hitta, förstå, citera och återanvända dina data, vilket ökar genomslaget för din forskning
 • underlättar samarbete när data kan delas inom och mellan olika discipliner
 • främjar nya upptäckter
 • uppfyller forskningsfinansiärernas krav
 • följer tidskrifters policy för forskningsdata
 • säkerställer dataintegriteten
 • främjar arkivering och långtidsbevaring
 • sparar tid och resurser
 • stöder öppen vetenskap
 • blir lättare att sammanställa forskningsresultat för publicering då forskningsdata är väl hanterade och dokumenterade.

Hjälp och stöd

På Hanken får du hjälp och stöd för med att hantera forskningsdata av personal från Hankens dataskyddsombud, biblioteket och IT-tjänster. Har du frågor om datahantering, etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet eller dataskydd? Behöver du hjälp med datahanteringsplaner, datalagring, datadelning eller bevarande? Kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi eller openresearch@hanken.fi.

Vi  erbjuder också utbildning i att skapa datahanteringsplaner och i datahantering och dataskydd under din forsknings hela livscykel. Utbildning erbjuds både som en del av studierna och som personalutbildning. För mera information se Kurser och workshops.