Skip to Main Content

Öppen vetenskap

För forskare och doktorander – Öppen vetenskap praxis och procedurer

(1) Forskningsplanering
 • Överväg Open access alternativ och möjligheter på Hanken utifrån ett perspektiv för open access, och prioritera om möjligt:
 • Utvärdera tidskriftens integritet och rykte innan du lämnar in ditt manuskript. Ta reda på förlagets riktlinjer för upphovsrätt, tillstånd för att dela och återanvända data och riktlinjer för forskningsdata.
 • Upprätta och uppdatera vid behov en datahanteringsplan (DHP) som beskriver forskningsdata och hur forskningsdata hanteras under och efter forskningsprojektet. I planen beskrivs också de åtgärder som vidtas för etisk och juridisk efterlevnad och hantering av forskningsdata enligt FAIR-principerna.
 • Om studien tillhör någon av de sex typer som beskrivs i etikprövning ska e-blanketten request for an ethical review for an empirical study fyllas i och skickas till Hankens forskningsetiska kommitté.

Kontakta biblioteket, forskningsservice, juridisk service, dataskyddsombudet (DPO) eller Hankens stödperson för forsningsetik för att få råd i dessa frågor. 

(2) Den aktiva forskningsfasen

Kontakta biblioteket och dataskyddsombudet (DPO) för att få råd i dessa frågor.

(3) Att publicera och sprida forskning
 • Välj huruvida eller på vilket sätt forskningsresultaten ska publiceras. Om forskaren väljer open access kan forskningsresultatet publiceras som guld, hybrid eller grön open access.
 • Välj huruvida eller på vilket sätt metadata ska beskrivas och publiceras. Hankens forskare rekommenderas att använda verktyget Qvain som erbjuds av Utbildnings- och kulturministeriet och upprätthålls av CSC.
 • Arkivera och publicera forskningsdata i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt.
  • Definiera lämpliga åtkomsträttigheter för forskningsdata (öppen, under embargo eller begränsad). Vid valet av åtkomsträttigheter beaktas bl.a. datas egenskaper, forskningsprocessen, behov av skydd av personuppgifter, affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter, immaterialrättsliga avtal samt krav från finansiärer och förlag.
  • Använd en licens för att definiera villkor för återanvändning och eventuella begränsningar när data öppnas för återanvändning. Rekommendationen är att använda licensen Creative Commons CC BY 4.0. Se juridiska frågor i libguiden om hantering av forskningsdata. 
  • Data med personuppgifter får öppnas enbart i anonymiserad form, se Anonymisation and Personal Data (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD).
 • Registrera publikationer i Haris.
  • Kom ihåg att ladda upp en post-printversion eller den slutliga versionen av artikeln i Haris.
  • Rapportera publiceringsavgifter (APC article processing charge eller BPC book processing charge), inlämningsavgifter och produktionsrelaterade avgifter (t.ex. färgbilder eller illustrationsavgifter) till biblioteket.
 • Registrera dataset i Haris och lägg till beständiga identifierare (t. ex. DOI och URN) för (meta)data.
 • För att förbättra forskningens synlighet och genomslagskraft rekommenderas att Hankens forskare publicerar open access. Det finns därtill många andra sätt för att sprida information om publikationer och forskningsdata, se att förbättra synligheten och genomslaget av din forskning i libguiden om bibliometri.
Kontakta biblioteket och datacentralen för att få råd i dessa frågor.