Skip to main content

Hantering av forskningsdata: Datahanteringsplan (DMP)

Skriv en datahanteringsplan (DHP) - vad, varför och hur?

En skriftlig datahanteringsplan (DHP), (eng. Data Management Plan, DMP) är en viktig del av att hantera forskningsdata. Den är ett verktyg för att följa god vetenskaplig praxis och för att öppna dina data. Datahanteringsplanen ska helst skapas innan forskningsprojektet påbörjas och planen uppdateras fortlöpande i takt med att forskningsprojektet avancerar. Den är ett levande dokument som följer hela forskningens livscykel, även efter den aktiva forskningsfasen.

En datahanteringsplan som bifogas till finansieringsansökningar från t.ex. Finlands Akademi eller andra forskningsfinansiärer ska omfatta följande: insamling och behandling av data, etiska frågeställningar, äganderätt och användningsrättigheter, kortvarig lagring och säkerhetskopiering, långsiktigt digitalt bevarande och återanvändning, planerad avyttring och tillhörande resursbehov. Planens omfattning kan vara 1-2 sidor. Mer information finns i DMP-guider och checklistor till höger.

Fördelarna med att planera datahanteringen är att det:

 • underlättar citering och återanvändning av data, vilket ökar forskningens genomslag
 • stöder open access och främjar nya upptäckter och framtida samarbeten
 • ser till att data överensstämmer med principerna för FAIR data
 • sparar tid och pengar
 • minskar risken att förlora data
 • uppfyller finansiärers och andras krav
 • upprätthåller och säkerställer dataskydd och dataintegritet
 • förhindrar problem med äganderätt och användarrätt
 • ser till att nödvändiga resurser och utrustning är tillgängliga.

Datahanteringsplanen (DMP) är en del av  forskningsplanen. Du kan hänvisa från det ena dokumentet till det andra för att undvika överlappning. I din forskningsplan beskriver du dataanalys och forskningsmetoder.

I datahanteringsplanen förstås data som en bred term, vilken inkluderar:

 • data som samlas in med olika metoder (såsom undersökningar, intervjuer, mätningar, bildtekniker osv.)
 • data som produceras under forskningen (t.ex. analysresultat)
 • forskningskällor (t.ex. arkivmaterial)
 • källkod och programvara.

Du kan använda verktyget Tuuli (DMPTuuli) eller DMP-mallarna som hjälp för att skriva en datahanteringsplan.

DMPTuuli och mallar

DMPTuuli är ett verktyg för att skriva en datahanteringsplan. DMPTuuli innehåller underlag/mallar, allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar för alla skeden i processen. DMPTuuli upprätthålls av CSC.

I DMPTuuli finns t.ex. dokumentmallar för att skriva en datahanteringsplan som uppfyller finansiärernas krav. DMPTuuli innehåller också nyttiga råd och tips för olika typer av ansökningar bl.a.:

Datahanteringsplan - guider och checklistor

En bra datahanteringsplan omfattar i allmänhet följande sju aspekter (även om det kan finnas vissa skillnader mellan vetenskapsområden):

1. En allmän beskrivning av data

Datatyper och filformat, uppskattad datastorlek, kvalitetskontroll av data t.ex. hur du kontrollerar datats enhetlighet och kvalitet.

Observera att det är viktigt att identifiera känsliga personuppgifter. Om du hanterar känsliga personuppgifter se Etikprövning och Dataskydd.

2. Etiska och juridiska frågeställningar

Följ Hankens etiska riktlinjer och dataskyddspolicy för att upprätthålla god forskningsetik och för att följa gällande lagstiftning.

Etiska frågor t.ex. hur du hanterar känsliga personuppgifter, hur du samlar in samtycke från dina forskningsdeltagare eller huruvida du måste anhålla om en etikprövning för din studie.

Juridiska frågor t.ex. dataskyddspolicy, dataanvändningsrättigheter, datadelningsavtal, dataägande, upphovsrätt, licenser och immateriella rättigheter (IPR). Notera att avtal om dataägande och andra immateriella rättigheter måste ingås innan forskningsverksamheten påbörjas. Se Copyright and agreements (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD) och Open data (Creative Commons CC).

3. Dokumentation och metadata

Hur du beskriver dina data och om du använder någon metadatastandard för att göra ditt datamaterial sökbart, tillgängligt, interoperabelt och återanvändbart (FAIR) för dig själv och andra.

Läs mera:

4. Datalagring och säkerhetskopiering under forskningsprojektet

Var och hur du lagrar och säkerhetskopierar dina data och åtkomstkontroll, se Datalagring och säkerhetskopiering.

5. Öppna, publicera och dela data efter forskningsprojektet

Vilken del av data blir öppet tillgängligt eller publicerat, var och när blir data eller dess metadata tillgängligt, se Att dela och arkivera data.

Observera att data som innehåller personlig information endast kan publiceras anonymiserade. Pseudonymerade uppgifter är fortfarande personuppgifter och kan därför inte öppnas utan explicit samtycke för detta ändamål. Läs mera Anonymisation and personal data (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD).

6. Definiera roller och ansvar för forskargruppens medlemmar

Vem ansvarar för datahanteringsuppgifter inklusive dataskydd, informationssäkerhet, datadokumentation, dataarkivering och publicering?

7. Uppskatta resurser som krävs för datahantering

Uppskatta tid, arbetsbelastning och eventuella kostnader.

 

För mera information om hur du skapar en datahanteringsplan, DMP, se

Du kan använda verktyget Tuuli (DMPTuuli) eller DMP-mallarna som hjälp för att skriva en datahanteringsplan.

Se även