Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

Etiska principer

Vid all forskning ska Forskningsetiska delegationens anvisningar för god vetenskaplig praxis iakttas. Anvisningarna är publicerade i God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland på finska, svenska och engelska.

Forskningsetiska delegationen har också publicerat Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2019) på finska, svenska och engelska.

Vid internationellt samarbete ska forskare följa anvisningarna i European Code of Conduct for Research Integrity (Revised edition) utgiven av ALLEA (All European Academies).

Forskaren ska ta ansvar för etiska och moraliska frågor i samband med forskningen och för kontakterna mellan forskaren och forskningsdeltagarna. Följ Hankens etiska riktlinjer och god dataskyddspraxis för att upprätthålla god forskningsetik och för att följa gällande lagstiftning:

Om du har frågor angående etiska riktlinjer, kontakta Hankens Stödperson för forsningsetik: Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi.

Om du har frågor angående dataskydd, kontakta Hankens Dataskyddsombud: dpo@hanken.fi.

Se Hankens dataskyddspolicy i fliken Om dataskydd.

Se också:

Etikprövning

Du ska anhålla om etikprövning av Hankens forskningsetiska kommitté genom att fylla i e-blanketten för anhållan om etikprövning om din studie är någon av följande sex typer:

  1. en studie där du inte ber om informerat samtycke från forskningsdeltagarna, dvs. du ber inte om forskningsdeltagarnas tillstånd på förhand och informerar dem inte heller om att de studeras/undersöks
  2. en studie där du ger forskningsdeltagare något att äta, dricka, lukta eller röra vid som en intervention eller på annat sätt ingriper i deras fysiska integritet
  3. en studie där du utsätter deltagarna för exceptionellt starka stimuli (t.ex. chockerande bilder)
  4. en studie där forskningsdeltagarna är barn under 15 år eller representerar andra utsatta grupper / populationer (t.ex. asylsökande)
  5. en studie som kan riskera att orsaka deltagarna långvarig mental skada (t.ex. trauma, depression, sömnlöshet) utöver risker som uppstår i det normala livet
  6. en studie som kan riskera att orsaka fysisk skada eller innebära en säkerhetsrisk för deltagarna (t.ex. studier om våld i hemmet).

Om du har frågor angående etikprövning, kontakta Hankens Stödperson för forsningsetik: Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi.

Se TENKs Etikprövning inom humanvetenskaperna.

Video av TENK: Etikprövning inom humanvetenskaperna