Skip to main content

Hantering av forskningsdata: Etikprövning

Etiska principer

Vid all forskning bör Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. GVP-anvisningar 2012" (pdf på finska, svenska och engelska) iakttas.

Utöver GVP-anvisningarna har Forskningsetiska delegationen publicerat anvisningarna Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2019, pdf på finska, svenska och engelska) för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning.

Vid internationellt samarbete ska forskare följa European Code of Conduct for Research Integrity (Revised edition) by ALLEA (All European Academies).

Forskaren bör ta ansvar för de etiska och moraliska avgörandena i samband med forskningen och kontakterna  mellan forskaren och forskningsdeltagarna. Följ Hankens etiska riktlinjer och god dataskyddspraxis för att upprätthålla god forskningsetik och för att följa gällande lagstiftning (Se Hankens dataskyddspolicy i avsnittet Om dataskydd):

Tilläggsläsning och källor:

Etikprövning

Du bör anhålla om etikprövning av Hankens forskningsetiska kommitté genom att fylla i den eBlanketten ifall din studie är en av de sex typerna:

  1. en studie där du inte kommer att be om informerat samtycke från forskningsdeltagare (dvs., en studie där du inte kommer att informera deltagarna i förväg om det faktum att de studeras eller be om deras tillstånd).
  2. en studie där du ger forskningsdeltagare något att äta, dricka, lukta eller röra, som en intervention - eller på annat sätt ingripa i deras fysiska integritet.
  3. en studie där du utsätter deltagarna för exceptionellt starka stimuli (t.ex., chockerande bilder).
  4. en studie där forskningsdeltagare är barn under 15 år eller representerar andra utsatta grupper / populationer (t.ex., asylsökande).
  5. en studie som kan riskera att orsaka deltagarna långvarig mental skada (t.ex., trauma, depression, sömnlöshet) utöver risker som uppstår i det normala livet.
  6. en studie som kan riskera att orsaka fysisk skada eller innebära en säkerhetsrisk för deltagarna (t.ex., studier om våld i hemmet).