Skip to Main Content

Hållbarhetsmålen och Hankens bibliotek

Hankens bibliotek – för ett grönt och hållbart bibliotek

globala hållbarhetsmål    library chairs shelves

Vid FN:s toppmöte år 2015 antog medlemsländerna 17 globala mål för hållbar utveckling. Syftet med hållbarhetsmålen är att fungera som en handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Målen ska hjälpa oss att nå en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. De globala målen förenar alla länder genom en universell agenda, men varje land ansvarar för genomförandet. Avsikten är att målen ska uppnås före år 2030.

Hankens bibliotek vill uppmärksamma hållbarhetsmålen och biblioteket arbetar aktivt för att stöda dem i sin verksamhet. I den här guiden belyser vi hur biblioteket verkar för att främja ett grönt och hållbart bibliotek.

Hankens bibliotek verkar i enlighet med Hankens övergripande mål för samhällsansvar och hållbarhet. Vår verksamhet beaktar hållbarhet och vi skapar och deltar i aktiviteter som främjar hållbar utveckling.

Se avsnittet Hankens bibliotek och de globala hållbarhetsmålen om bibliotekets praxis som bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen.

  • UNESCO har åtagit sig att göra open access till en av de centrala stödjande dagordningarna för att uppnå hållbarhetsmålen (se UNESCO: Open Access to Scientific Information). Öppen vetenskap främjar global jämlikhet, bidrar till att demokratisera forskning och till att jämna ut skillnaderna mellan olika länders forskningsinstitutioner. Den forskning som finansieras med offentliga medel blir tillgänglig också för näringslivet och för den breda allmänheten, såväl i det egna landet som globalt.

Målet med öppen vetenskap är att säkra fri tillgänglighet till information, publikationer, forskningsdata och lärresurser.

Biblioteken inom högskolesektorn har en central roll som förkämpar för åtgärder inom öppen vetenskap. Också Hankens bibliotek ger stöd och utbildning i olika aspekter av öppen vetenskap och vi verkar därmed i enlighet med målen för hållbar utveckling.

Se avsnittet Öppen vetenskap och de globala hållbarhetsmålen om hur öppen vetenskap bidrar till att uppnå en del av hållbarhetsmålen.

Läs mer