Skip to Main Content

Hållbarhetsmålen och Hankens bibliotek

Vad Hankens bibliotek gör för FN:s globala hållbarhetsmål

ingen fattigdom

1. Ingen fattigdom 

 • Biblioteket erbjuder kostnadsfri tillgång till studielitteratur.
 • Genom att erbjuda litteratur och information som stöd för utbildning, bidrar biblioteket till att förebygga fattigdom och utslagning.

god hälsa och välbefinnande

3. God hälsa och välbefinnande

 • Biblioteket är en öppen och trivsam mötesplats som ger utrymme för samvaro och känsla av delaktighet i studiegemenskapen.

god utbildning för alla

4. God utbildning för alla

 • Att stödja en god utbildning är en del av bibliotekets mest centrala uppgift.
 • Biblioteket erbjuder studieutrymmen, datorer och utrustning som stöd för studierna.
 • Bibliotekspersonalen stöder undervisande personal i att använda och publicera öppna lärresurser (OER).

jämställdhet

5. Jämställdhet

 • Alla är välkomna till biblioteket oberoende vem man är eller varifrån man kommer.

hållbar industri, innovation och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Biblioteket erbjuder sina kunder tjänster och stöd på distans.
 • Bibliotekspersonalen samarbetar tätt inom olika biblioteksnätverk, både nationellt och internationellt för att förbättra servicen och tjänsterna.
 • Biblioteket främjar den öppna vetenskapens praxis och infrastruktur som uppmuntrar och möjliggör innovation, dynamisk forskning och ekonomiskt samarbete mellan forskning och industri.

minskad ojämlikhet

10. Minskad ojämlikhet

 • Grundtanken med bibliotek är jämlikhet. Alla ska ha möjlighet att ta del av information och är välkomna att använda bibliotekets utrymmen och tjänster. Biblioteket är öppet för såväl interna kunder på Hanken som för allmänheten.
 • Biblioteket erbjuder öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, forskningsdata och lärresurser, och stöder forskare och undervisande personal i att bidra till vetenskap som är tillgänglig för alla.

hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

 • Bibliotekets centrala uppgift finns inom den cirkulära ekonomin. Våra anskaffningar sköts strategiskt och bibliotekspersonalen ser till att material cirkulerar och används på ett hållbart sätt. Genom att du lånar och använder dig av bibliotekets tjänster bidrar även du till delningsekonomins principer!
 • Biblioteket bidrar starkt till återanvändning och sparande av material, exempelvis genom försäljning eller donation av avskrivna böcker och återanvändning av kontorsmaterial vid t.ex. postning. Slitna möbler i biblioteket restaureras.
 • För kunder och personal finns det möjlighet till sopsortering och vi kommer ihåg att släcka lamporna efter oss.
 • Bibliotekets öppna e-resurser bidrar till mer tillgängliga och transparenta forskningsresultat, vilket förhindrar och minskar kostnader för dubbelarbete vid forskning och dataproduktion.

genomförande och globalt partnerskap

17. Genomförande och globalt partnerskap

 • Biblioteket och bibliotekspersonalen deltar i såväl nationella som internationella biblioteksnätverk som samarbetar på en mängd olika sätt. Kunderna gynnas av dessa nätverk exempelvis genom att vi erbjuder möjligheten att beställa fjärrlån.