Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Upphovsrättsguide

Privat bruk

Material skyddat av upphovsrätten är fritt tillgängligt i den utsträckning Upphovsrättslagen tillåter. Undantagsbestämmelser erbjuder användarna rättigheter att använda materialet på ett visst sätt. Om en student tar kopior för sitt eget privata bruk och för studierna, kan undantagsbestämmelserna för privat bruk tillämpas för studentens del. När man kopierar för privat bruk är kopiornas antal begränsade till 2 till 5 stycken.

För mera information se: 

- Private use av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

- Private Use av Anna Keune, Aalto-universitetet.

Citering och hänvisningar

I akademiska och yrkessammanhang är det nödvändigt att kunna citera en källa. Syftet med citering är att stöda sina argument. I många fall är styrkan och trovärdigheten i arbetet beroende av källornas validitet, kvalitet (speciellt fackgranskade tidskrifter) och förmågan att presentera källorna tydligt utan att plagiera. Man bör tillhandahålla hänvisningar till varje källa man använder för att bekräfta källorna för sina argument och idéer, för att göra det möjligt för läsaren att kunna hitta källorna som använts och för att kunna åskådliggöra omfattningen och bredden av forskningen.

För mera information se:

- Referensteknik (Hanken).

- The Harvard system of referencing (De Montfort University).

- Harvard reference guide (Anglia Ruskin University).

How to cite sources in WikiHow.

Kopiering av material som grundas på avtal

Att ta kopior av ett verk innebär vilken form av kopiering som helst inklusive överförandet av ett verk till någon anordning med vilken arbetet kan dupliceras. Kopiering av ett arbete kräver upphovsmannens tillåtelse. Ett licensavtalssystem har skapats för massanvändning av verk för att underlätta anskaffandet av licens.

Olika organisationer som representerar rättighetsinnehavarna är berättigade att ge licenser för användning av material skyddat av upphovsrätten, till exempel:

Kopisto om tillstånd att utnyttja tryckt material, att fotokopiera, att spela in radio- och televisionssändningar och att distribuera televisionskanaler i kabel- eller vanliga antennätverk.

Gramex om tillstånd att framföra och spela in musik från en inspelning.

Teosto om tillstånd att framföra och spela in kompositörers, textförfattares och musikproducenters verk och

Kuvasto om tillstånd att använda verk av bildkonstnärer.

Tuotos om tillstånd att använda filmer eller andra audiovisuella verk och att överföra televisionsprogram.

Man kan rådfråga de relevanta övervakande organisationerna om och på vilka villkor olika material kan användas. För mera information se: Licenses and Organisations Looking after the Rights av Pirjo Kontkanen.

Fotokopiering och utskrifter

Ett kopieringsavtal har anskaffats för undervisningsinstitutioner som tillåter begränsad kopiering av arbeten samt utskrifter från digitalt material. Med Kopiostos kopieringslicens kan studenter, forskare och personal vid undervisningsinstitutioner också skanna tryckta publikationer, kopiera texter och bilder från öppna webbsidor om inte ägaren av upphovsrätten har förbjudit dylik kopiering och praxis, och distribuera materialet i digital form i skolans interna nätverk.

För mera information se: Photocopying av Pirjo Kontkanen och Photocopying av Anna Keune.

På Kopiostos webbsida finns också mera information om Copying and digital use of publications in universities and universities of applied sciences.

Fotokopiering och utskrifter   Bild: pixabay.com.

Digitalisering av material och digitalt kopierande

Med Kopiostos licens från början av 2012 kan studenter och personal vid universitet och yrkeshögskolor skanna tryckta publikationer och kopiera text och fotografier från öppna webbsidor för läro- och forskningsändamål. Det är också tekniskt neutralt,det vill säga, vid digitalisering är alla tekniska(?) medel tillåtna.

För mera information se: Digitising material and digital copying av Pirjo Kontkanen.

Beträffande tryckta publikationer kan studenterna kopiera digitalt maximalt 20 sidor, men inte mera än 20% av samma tryckta publikation avsett för arbetsuppgifter, presentationer eller andra framföranden under en undervisningsperiod eller termin. En artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift kan kopieras digitalt i sin helhet, och upp till 50% av en artikel publicerad i en sammanställning (bok) kan kopieras digitalt.

Beträffande material på Internet kan studenterna kopiera maximalt 20 sidor motsvarande formatet A 4  från samma webbsida för arbetsuppgifts-, presentations- och andra prestationsändamål under en termin eller undervisningsperiod.

För mera information se: Kopiering och digital användning av verk vid universitet och yrkeshögskolor.

Digitalisering av material och digitalt kopierande  Bild: pixabay.com.

Användning av bilder och fotografier

Det är tillåtet att nyttja publicerade bilder och fotografier i studier och forskningsarbete om fotografiet eller bilden ansluter sig till texten och att den är korrekt erkänd och hänvisad till. Konstbilder kan tas om verket är varaktigt placerad på en allmän plats eller i omedelbar närhet av den. Byggnader får man fotografera fritt.

Kuvasto representerar bildkonstnärer från Finland och utomlands. Den beviljar användare tillstånd att nyttja konstnärernas arbeten fritt.

För mera information se också

- Imagoa.

- Infographic “Can I Use That Picture.”

- Fine Art and Photography, Konstuniversitetens upphovsrättstjänst, Aalto-universitetet.

- Design, arkitektur och grafisk design, Konstuniversitetens upphovsrättstjänst, Aalto-universitetet.

Användning av bilder och fotografier  Bild: pexels.com.

Användning av musik

Upphovsrätten ger upphovsmännen av musik (kompositörer, författare av sångtexter och arrangörer) ensamrätt att använda och distribuera sina verk enligt deras tillstånd. Det finns däremot undantag som inte kan inskränka upphovsmannens ideella rättigheter men ändå tillåter kopiering och nyttjandet av musik under vissa villkor.

Vidare behöver man inte erhålla tillstånd direkt från upphovsmännen, utan från organisationen som representerar dem om upphovsmännen är medlemmar av organisationen. I Finland representerar Teosto rf upphovsmännen av musik.

Allmänt tillgänglig musik kan användas utan tillstånd och utan ersättning.

För mera information se även:

- Music av Anna Keune och Sanna Vilmusenaho i Art University Copyright Advice, Aalto-universitetet..

- Gramex.

Användning av musik  Bild: pixabay.com. 

Användning av filmer och videoinspelningar

I regel kan filmer inte nyttjas utan särskilt tillstånd. Å andra sidan är upphovsmannens ensamrätt till sina arbeten inte absolut, utan har praktiska begränsningar. Studenterna kan producera några kopior av ett utgivet verk för eget bruk. En kopia kan tillverkas genom fotokopiering, skanning samt även nerladdning av material från ett nätverk till en hårdskiva, CD-skiva och mobiltelefon. Kopian ägnad för eget bruk får inte användas i något annat syfte.

Det Nationella audiovisuella arkivet förmedlar arbeten från sina samlingar för forskning och privata studieändamål i bibliotekslokaliteter under vissa villkor. Detta gäller inte filmer gjorda av utländska producenter. Se: Use of Films in the National Audiovisual Archive av Pirjo Kontkanen.

För mera information se:

-Teater, dans, scenkonst, film och övriga audiovisuella verk av Anna Keune och Sanna Vilmusenaho i Art University Copyright Advice, Aalto-universitetet.

-Tuotos

Användning av filmer och videoinspelningar    Bild: pexels.com. 

Användning av e-resurser

Fastän material finns fritt tillgängligt på Internet är det inte fritt användbart på alla tänkbara sätt. E-resurserna är mycket ofta skyddade av upphovsrätt, lagstiftning om databasrätt och lagar om immateriell äganderätt. Kontrollera materialets användarvillkor. Fastän det inte finns några villkor är man ändå tvungen att ta i beaktande den lagstifning som tillämpas för materialet i fråga. För mera information se: Advice for web use av Pirjo Kontkanen och Digital Learning Material av Anna Keune och Maria Rehbinder.   

Hankens bibliotek har införskaffat ett stort urval av e-material: databaser, e-böcker, e-tidskrifter och annat. Studenterna bör bekanta sig med det enskilda e-materialets användarvillkor.

Vid nyttjandet av e-resurser har studenterna vanligtvis rätt till:

-att göra informationssökningar;

-att skriva ut ändamålsenliga kopior och resultat av sökningar för personliga, icke-kommersiella behov;

-att ladda ner och spara en skälig mängd sökresultat för personligt, icke-kommersiellt bruk ; och

-att maila, posta eller faxa en enskild kopia av materialet åt en annan person för personligt bruk.

Vid bruk av e-resurser har studenten inte tillåtelse:

-att nyttja material för kommersiella ändamål;

-att skriva ut och kopiera hela verk (till exempel en hel e-bok),

-att kopiera artiklar eller annat material till, till exempel, Moodle eller sina egna webbsidor;

-att ladda ner resurser genom att använda robotar eller andra informationsutvinningsprogram;

-att använda program som automatiskt söker eller samlar ihop information (Spider, Crawler, Robot);

-att distribuera, sälja eller publicera materialet; och

-att ändra, tillämpa, flytta, översätta eller skapa resurser utifrån de resurser som tillhandahålls av tjänsten eller utföra andra åtgärder som bryter mot upphovsrättsrestriktionerna för resurserna.

Avhandlingar

Studenternas originaltexter och kreativa skriftliga arbeten såsom inlämningsuppgifter, avhandlingar och doktorsavhandlingar är skyddade av upphovsrätten. När avhandlingen görs tillgänglig för allmänheten bör upphovsmannens namn uppges.

Avhandlingar inlämnade till universitetet för granskning beaktas som handlingar allmänheten har tillgång till. Hankens studenter ombeds att skriva avhandlingarna på ett sådant sätt att konfidentiell information utelämnas från den senast utgivna versionen.

För mera information se:

- Thesis and Course Work av Anna Keune and Maria Rehbinder, Aalto-universitetet.

- The Copyright of Work Produced by Students av Anna Keune and Sanna Vilmusenaho, Aalto-universitetet.

- Copyright: Theses, Lappeenranta University of Technology.

Doktorsavhandlingar

Alla doktorander på Hanken kan publicera sina doktorsavhandlingar i serien Ekonomi och samhälle. Om man väljer att göra det bör man underteckna en överenskommelse som tillåter elektronisk arkivering, publikation och distribution på skolans webbsidor. Den elektroniska versionen kan fritt laddas ned och skrivas ut från Hankens publikationsarkiv DHanken.

Ett publikationsavtal ingås med upphovsmannen och Hanken erhåller den kommersiella äganderätten för verket.

Upphovsmännen bör försäkra att:

-verken är gjorda av dem ursprungligen,

-de har rättigheterna till bilder, diagram, tabeller, kartor och andra beståndsdelar  med upphovsrätt som används i både doktorsavhandlingen och i doktorsavhandlingen i elektronisk form,

-de har bett om medförfattarnas godkännande om artiklar av medförfattare ingår,

-de har bett om tillstånd av förläggarna att inkludera redan publicerade eller förestående artiklar i doktorsavhandlingen i både den tryckta boken eller den elektroniska versionen i DHanken

Det är upphovsmannens skyldighet att klarlägga upphovsrätten angående delar av materialet från relevanta förläggare för både den tryckta och den elektroniska formen av doktorsavhandlingen. Om förläggaren inte godkänner att artikeln eller artiklarna ingår i den elektroniska versionen av doktorsavhandlingen, lämnas artikeln eller artiklarna bort från den elektroniska formen av doktorsavhandlingen.

För mera information se:

- Doktorsavhandlingar (Hanken).

- Copyright: Dissertations (Lappeenranta University of Technology ).

Open access-material

Fastän open access innebär obegränsad tillgång till digitalt innehåll och kostnadsfri information, kan en del open access-material också ha begränsad användningsrätt. ”Creative Commons”-licenser erbjuder gratis, lättanvända upphovsrättslicenser som ger tillåtelse att ta del i och nyttja materialet.   

För mera information se också Creative Commons.

Tilläggsinformation och källor

- Finlands upphovsrättslag

- Copyright in teaching, Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet

- Konstuniversitetens upphovsrättstjänst, Aalto-universitetet

- Copyright, Lappeenranta University of Technology LUT