Skip to Main Content

Upphovsrättsguide

Författarens återanvändnings tillstånd

Forskare ofta använder på nytt deras publicerade tidskriftsartiklar eller bokkapitel i en ny publikation senare. T.ex. doktorander har ofta innehållets återanvändning i deras doktorsavhandling. I det här fallet behöver du lösa upphovsrättsfrågan om huruvida och vilka versioner av din artikel som kan återanvändas och publiceras i utskriftsversionen och den elektroniska deponeringen (i DHanken) av din doktorsavhandling. Vanligtvis bestämmer förläggarna om tillstånd att använda eller publicera igen dina artiklar och de olika versionerna som är tillåtna i utskriftsversionen och den elektroniska versionen av din doktorsavhandling. Den tillåtna versionen kan vara:

  • Preprint: det inlämnade manuskriptet, som inte är referentgranskat.
  • Postprint: manuskriptet är accepterat för publicering och referentgranskat, men saknar tidskriftens layout (author’s accepted manuscript, AAM).
  • Proof: korrektur, oftast (delvis) försedd med tidskriftens layout.
  • Version of record (VoR): den slutliga publicerade PDF versionen som har tidskriftens layout.

Många förläg låter dig återanvända ditt material utan att begära tillstånd från dem, men de tillåtna versionerna av innehållet kan vara annorlunda med olika förläg. Observera att det också finns förläg som kräver att författare ansöker och begär tillstånd för att återanvända författarnas eget material i en annan publikation. T.ex. om du vill återanvända ditt bokkapitel som publicerats i en Taylor & Francis Group book behöver du ansöka om tillstånd att återanvända ditt bokkapitel i din doktorsavhandling t.ex. via Copyright Clearance Center (CCC). Se Books. Observera att när du ansöker om tillstånd via CCC ska du ansöka som författaren till eget material som du vill återanvända.

 

- Med Emerald  behöver du inte begära tillstånd från förläget att återanvända din artikel eller bokkapitel i din doktorsavhandling.  Author rights-sidan anger vilken version av din artikel du som en Emerald-författare kan inkludera i din avhandling: I utskriftsversionen av din avhandling kan du använda den slutliga PDF-versionen (Version of Record), men för elektronisk deponering av din avhandling, kan du bara använda en pre- eller post-print (företrädesvis) versionen. Om din artikel eller bokkapitel har publicerats open access, kan den slutliga PDF-versionen inkluderas i både den utskriftsversionen och elektroniska deponeringen av din doktorsavhandling i enlighet med Creative Commons-licensen som du valde för din artikel.

 

- Med Elsevier ger sidan Permissions svar på frågorna:

Can I include/use my article in my thesis/dissertation?

Yes. Authors can include their articles in full or in part in a thesis or dissertation for non-commercial purposes.”

And “Can I use material from my Elsevier journal article within my thesis/dissertation?

As an Elsevier journal author, you have the right to Include the article in a thesis or dissertation (provided that this is not to be published commercially) whether in full or in part, subject to proper acknowledgment; see the Copyright page for more information. No written permission from Elsevier is necessary.

This right extends to the posting of your thesis to your university’s repository provided that if you include the published journal article, it is embedded in your thesis and not separately downloadable.”

Se också Elsevier author and user rights.

 

Med andra förlag, se:

- SAGE’s Author Archiving and Re-Use Guidelines.

- Springer: Permissions.

Taylor & FrancisUnderstanding copyright for journal authors.

WileyHow to Clear Permissions for a Thesis or Dissertation och Author of Work.

 

Observera också att originalartiklarna bör alltid citeras på lämpligt sätt med fullständiga referenser i din bok eller avhandling.

Dessutom, om den är en gemensam publikation behöver du få dina medförfattares tillstånd för innehållets återanvändning och återpublicering. För mer information och Form for reporting contribution of a jointly authored published or completed paper included in a composite PhD thesis, se Sammanläggningsavhandling.

Privat bruk

Upphovsrättslagen kan tillämpas på forskning oberoende om det gäller forskningsmaterial eller forskningsresultat och publikationer.

Om en forskare kopierar arbeten för personligt bruk betraktas det som privat bruk. Om arbeten kopieras för en forsknings- eller studentgrupp, uppfattas det inte som privat bruk utan tillstånd krävs. Bruk i en arbetsgrupp är inte privat bruk.

För mera information se: 

- Private use av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

- Private Use av Anna Keune, Aalto-universitetet.

Fotokopiering och utskrifter

Kopiostoslicensen för kopiering av publikationer och verk vid universitet och högskolor gäller då kopior nyttjas i undervisning, forskning och administrativ verksamhet av licensinnehavarna i Finland, och tillåter partiell kopiering av arbeten och utskrivning av digitalt material. Med Kopiostos kopieringslicens kan studenter, forskare och personal vid utbildningsanstalter skanna tryckta publikationer, kopiera texter och bilder från öppna webbsidor om inte upphovsrättsägaren har förbjudit dylik kopiering eller användning.

Digital kopiering

Digital kopiering och nyttjandet av material är tillåtet för forskningsändamål. Kopior tagna för forskningsändamål får inte nyttjas för andra ändamål. Publikationer kan kopieras digitalt för forskningsgrupper om det är absolut nödvändigt för främjandet av forskningen. Kopior kan tas och sparas så att de endast är tillgängliga för forskargruppen under forskningsperioden. Digitala kopior tagna för forskningsändamål kan distribueras via e-post eller ett säkert nätverk så att de är tillgängliga endast för forskargruppen i fråga.

För mera information se:

Copyright and research av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Kopiering av publikationer och verk vid universitet och högskolor av Kopiosto.

Open access-publicering

När artikeln väl är skriven ägs upphovsrätten av författaren, inte av universitetet eller den institutionen författaren arbetar för ifall man inte kommit överens om något annat. Om arbetet har många författare hör upphovsrätten till dem alla.

Open Access (OA) betyder öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och innebär att vetenskapliga publikationer görs fritt tillgängliga på internet i digital form. Detta främjar spridningen av forskningsresultat både inom vetenskapssamfundet och till en större allmänhet. Läsare får läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till OA-publikationer utan kostnad. Det finns tre huvudsakliga typer av open access-publicering: guld, hybrid och grön open access. Grön open access (parallellpublicering) innebär att en av förlaget tillåten version av artikeln parallellpubliceras i ett öppet publikationsarkiv, ofta i högskolans publikationsarkiv (t.ex.DHanken) eller i ett ämnesarkiv. Upphovsrättsspörsmål måste tas i beaktande i samband med öppen publicering, speciellt vid parallellpublicering. Se Vilken artikelversion ska jag parallellpublicera? i LibGuiden om Open access.

Upphovsmannen kan frånsäga sig sin upphovsrätt. Detta är emellertid inte tillrådligt vid tidpunkten för publiceringen av artikeln. Förläggaren kan erbjuda upphovsmannen en överenskommelse som överför alla rättigheter till förläggaren. Forskare rekommenderas att undvika att skriva under ett dylikt avtal eller kontrakt, och behålla rätten att publicera parallella versioner av sina artiklar i universitetets arkiv.

Om man är upphovsman till en sampublikation måste man få de andra upphovsmännens tillstånd för parallellpublicering av artikeln i universitetets arkiv. Det är att rekommendera att upphovsmännen kommer överens om parallellpublicering redan i samband med skrivprocessen.    

En artikel kan inkludera material, t.ex bilder och grafik, som är skyddade av tredje part under lagen om upphovsrätt. Man bör försäkra sig om tillstånd att använda sådant material både i den ursprungliga publiceringsplattformen och i universitetets arkiv.

I de flesta fall kan information om en förläggares upphovsrätt och parallellpubliceringsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO databasen. Dessutom kan dessa direktiv ofta hittas på förläggarens webbsida. Tillstånd för parallellpublicering kan också anhållas direkt av förläggaren.

Publikationens ursprungliga källa och länken till förläggarens version måste uppges i samband med parallellpubliceringen. Se Ange referens i parallellkopian.

För mera information se:

Creative Commons (CC) licenser

Creative Commons (CC) licenser lämpar sig för användning vid publicering av allt öppet innehåll och material, med undantag av datormjukvara som har sina egna licenser.

Att publicera med Creative Commons licenser innebär inte att avyttra upphovsrätten. Det innebär att erbjuda en del av rättigheterna till användaren under vissa villkor som upphovsmannen själv har angett.

För mera information se Choosing a CC licence och Frequently asked questions av Creative Commons.

Se också Creative Commons i den här LibGuiden.

Hanken recommends:

  • CC BY 4.0 licence in publishing scholarly publications. The licence recommendation also applies to theses.
  • CC BY 4.0 license for published datasets when possible. 
  • CC BY 4.0 or CC BY-SA 4.0 in publishing educational resources.

Publikationer i sociala medier

Hanken rekommenderar sina forskare att använda olika sätt att sprida informationen om sin forskning, t.ex. via sociala medier som ResearchGateAcademia.edu, och Mendeley. Den enskilda forskaren ansvarar dock för eventuellt upphovsrättsskyddat innehåll som laddas upp eller delas via sociala medier. Kontrollera i förlagets policy för parallellpublicering för att kontrollera att du har nödvändiga rättigheter att dela en version av dina publikationer via dessa forum. Ofta tillåter förlagen inte att du laddar upp en version av dina publikationer, t.ex. den slutgiltiga publicerade versionen (Publisher's PDF), i akademiska sociala nätverk. Referensuppgifter om en publikation, inklusive DOI, kan däremot spridas i tjänster som dessa.

I de flesta fall kan förläggarens upphovsrättsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO eller på förläggarens webbsida.

Publicering i akademiska sociala nätverk uppfyller inte forskningsfinansiärernas krav på open access-publicering. ResearchGate, Academica.edu och Mendeley är sociala medier, inte publikationsarkiv som genererar permanenta webbadresser. Parallellpublicera och ladda upp en legitim version av din publikation till Hankens forskningsdatabas Haris. Den parallellpublicerade filen finns permanent bevarad i Hankens institutionella publikationsarkiv DHanken.

Se Akademiska sociala nätverk i LibGuiden om Open access.

Tilläggsinformation och källor

Finlands upphovsrättslag.

Copyright in teaching, Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Art University Copyright Advice, Aalto-universitetet.

Copyright, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, LUT.