Skip to Main Content

Upphovsrättsguide

Upphovsrätt och undervisning

En lärare har upphovsrätt till de verk han/hon åstadkommer/skapar och har också rätten att bestämma hur verken nyttjas. Generellt har man ansett att universitetet som arbetsgivare inte har rättigheter till arbetstagarnas eller lärarnas material som är skyddade av upphovsrätten. Beroende på anställningens karaktär kan arbetsgivaren trots allt ha vissa rättigheter till materialet. Man bör komma överens om överlåtelse av rättigheter separat. För mera information se Copyright and Employment och Teacher as the producer of copyright protected material av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Studenten innehar upphovsrätten till sitt arbete. Att använda en students arbete kräver tillåtelse av studenten. Emellertid innebär det inte att tillåtelse måste begäras av varje student när en lärare använder studenters arbeten, som t.ex. att läsa upp deras uppsatser.

Nyttjandet av material i undervisningen

Det är tillåtet att ta några kopior av publicerade arbeten för privat bruk, men undervisning anses inte vara privat bruk. Lektionsundervisning betraktas som om man skulle uppträda inför publik. Åhörarna skall befinna sig på samma plats (ett klassrum eller nätundervisning miljö) som verket som presenteras. Vänligen notera att detta gäller endast undervisning utan separat ersättning.

När publicerade arbeten nyttjas i undervisningsmaterial behöver lärarna följa användarreglerna och villkoren för materialet samt korrekt referenspraxis för allt material som används. Till exempel har lärarna rätt att inkludera skriftliga verk och uppsatser i sammanställningar som används i den offentliga utbildningen, men det finns villkor, regler och bestämmelser när man gör det. För mera information se Compilations for Public Education av Anna Keune och Sanna Vilmusenaho, Aalto-universitetet.

Var vänlig och läs de följande om de olika användarvillkoren för olika material i undervisningen (se även avsnittet nedan om Distribuering och delning):

Kopiostos kopieringslicensLärarna har rätt att ta kopior av publicerade arbeten för undervisningsändamål genom fotokopiering eller andra liknande metoder med avtalslicenser. En giltig Kopiostos kopieringslicens tillåter en partiell kopiering av arbeten och utskrivning av digitalt material. Lärare får kopiera och skanna tryckta publikationer eller kopiera fritt tillgängligt bild- eller textmaterial som finns på det öppna internet i den omfattning som motiveras av ändamålet när kopieringen är nödvändig för att främja utbildningen och forskningen. Samma som texter är det också tillåtet att inkludera publicerade fotografier i undervisningsmaterialet med en giltig Kopiosto-licens och också med korrekt ferens och vetenskaplig framställning. När kopior av skyddade verk används, skall författarens eller fotografens namn uppges enligt god vetenskaplig praxis.

 • Fotokopiering: Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att kopiera 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.

Att fotokopiera arbetsböcker, övnings- eller facitböcker är förbjudet. I distansutbildning kan lärare kopiera modellsvar som ingår i facitböcker för att sändas till studenten förutsatt att läraren har tillgång till boken i fråga.

 • Skanning och utskrifter: För undervisnings- och forskningensändamål är det tillåtet för lärare att också skanna tryckta publikationer, samt kopiera texter och bilder från öppna webbsidor förutsatt att upphovsrättsägaren inte har förbjudit dylik kopiering eller användning, och distribuera materialet i digital form på skolans intranet. Licensen täcker också fotografier, men inte diabilder. Lärare kan ta digitala kopior för att komplettera läromaterial, och studenter kan nyttja digitala kopior som en del av deras arbetsuppgifter.

Med text och bilder i tryckta publikationer, kan lärare skanna:

 • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
 • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.

Med text och bilder av internetmaterial, kan lärare:

 • skriva ut från internet 20 sidor per digital källa.
 • lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
  • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
  • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

Digitala kopior i undervisningssyfte kan sparas så att de digitala kopiorna endast är åtkomliga för den undervisningsgrupp de är utarbetade för. Digitala kopior i undervisningssyfte kan distribueras via ett säkert nätverk eller e-post för undervisningsgruppen.

 

De digitala kopiorna måste rapporteras och rubriceras för Kopiosto. Lärarna kan göra detta på Kopiosto’s webpage (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket biblioteket@hanken.fi.

För mera information om hur mycket du får kopiera till deltagarna under en kurs på högskolan, se Kopiostos licens för kopiering och digital användning av verk vid universitet och yrkeshögskolor.

Se också Photocopying av Pirjo Kontkanen och Photocopying av Anna Keune and Sanna Vilmusenaho.

 

Om du vill använda eller kopiera material i större omfattning eller på ett annat sätt än vad vår kopieringslicens möjliggör, kan du be upphovsmannen eller förläggaren om tillstånd.

Kopiostos kopieringslicens gäller inte för musik, rörliga bilder eller dataprogram. Den gäller inte heller för material som omfattas av särskilda licens- eller användningsavtal eller användningslicenser, såsom elektroniska läromedel och material som delats med Creative Commons-licens. Creative Commons är ett licenssystem i vilket författaren definierar rättigheterna till sitt arbete för användarna. På så sätt tillåter författaren användarna att nyttja sitt arbete mera vidsträckt än vad upphovslagarna annars skulle tillåta. Med Creative Commons-licenserna kan bilder och annat material kopieras och nyttjas i undervisningsmaterial i enlighet med licensens villkor. För mera information se  Creative Commons licenses i denna LibGuide.

Andra tillstånd kan också tillåta användningen av arbeten. Därför bör man kontrollera villkor och begränsningarna för webbsidorna man använder.

Mera information om material som inte omfattas av Kopiostos licens för tillåtet digitalt kopierande och nyttjande se  Vad får jag kopiera? och Vad får man inte kopiera? med Kopiostos kopieringslicens i högskolan.

 

Med bilder som används i undervisningen ska du följa dataskyddsförordningen om det finns någon identifierbar person på en bild. Och observera att samtliga upphovsmän bör nämnas även om bilden är tagen av dig själv. Mer information finns i Öppen vetenskap och användning av bilder: Förutsättningarna för att använda bilder i läromedel av Aalto-universitetet.

 

- Öppet innehåll på internet skyddas av upphovsrätt och får inte automatiskt kopieras till undervisningsmaterial. I stället för att kopiera kan man länka, citera eller hänvisa till öppet nätmaterial för undervisningsändamål. När man länkar från en nätkurs till licensierade e-resurser är det viktigt att skapa länkar som också fungerar utanför universitetets nätverk (proxylänkar). Det är också nyttigt att skapa bestående länkar (permalänkar) eftersom länkar kopierade från adressfältet är för långa och lätt slutar att funktionera. För mera information hur skapa proxylänkar och bestående länkar till olika databaser och e-tidskrifter, se Hankens instruktioner om Skapa länkar till artiklar och eböcker och E-resurser i undervisningen av Tritonia.

 

- Betalt licensierat e-material som databaser, e-böcker, e-tidskrifter och annat e-material kan användas för undervisnings-, studie-, och forskningsändamål. Hankens bibliotek har prenumererat e-resurser via the Finnish National Electronic Library (FinELib), och direkt från förläggare och databasleverantörer. Villkor och begränsningar varierar utifrån varje e-resurs. För mera information se E-resources and their access rights via FinELib. Observera att e-böcker med enanvändarlicens (single user license) i Hankens Hanna lämpar sig dåligt som kursböcker. Om du ändå vill använda en sådan e-bok som kursbok, kontakta biblioteket (biblioteket@hanken.fi) så att vi får utreda möjligheten att utvidga licensen.

Om artikeln eller annat material som du söker inte är en del av Hankens bibliotekssamlingar kan du kontakta biblioteket och föreslå att materialet anskaffas. Det är att rekommendera att du bekantar dig med användningsvillkoren för varje enskilt e-material.

 

- Det är tillåtet att presentera musik eller ljudinspelningar för undervisningssyftet i en sluten kursmiljö. Inspelningar kan återges från en CD eller Internet. För att presentera musik i offentligheten krävs tillåtelse av t.ex. artisten och producenten. Mer information, se Music i Art Universities Copyright Advice av Aalto-universitetet.

 

- Filmverk och skådespel kan inte framföras utan tillåtelse. Beträffande videon måste man överväga om verket är film eller inte. I denna fråga finns det inga praktiska riktlinjer. Tillstånd att framföra filmverk kan erhållas från Tuotos ry (finska filmproduktioner) och M&M Viihdepalvelu Oy (internationella filmproduktioner).

 

- Webbsidor som inte innehåller rörliga bilder kan uppvisas i undervisningen.

 

- Att integrera online media som en del av undervisningsmaterialet är endast tillåtet om tjänsteleverantören ger tillstånd till det.

 

- Med TV- och radioprogram:

 • Endast vissa TV-program kan presenteras, spelas in eller sparas på nätservrar som används i läroanstaltens egna interna nätverk eller ett slutet nät. 
 • Man får fritt lyssna på radioprogram på nätet eller via radiokanaler i undervisningen, men endast vissa radioprogram kan spelas in.
 • Köpta, lånade och hyrda inspelningar, såsom ljudupptagningar, språkkassetter eller video- och dvd-filmer får inte kopieras för undervisningsändamål. 

Mer information om Vilka program får jag visa och spela in? och Övriga anvisningar för användning av tv-program i undervisningen, se Användning av tv-program i undervisningen  på Kopiostos webbsida.

 

- Material i sociala medier som bilder och texter i diskussionsforum och bloggar som delas av privatpersoner omfattas inte av Kopiostos kopieringslicens. Användarvillkor av tjänsterna behöver följas och samtycke behöver inhämtas från individerna om du vill använda dessa texter och bilder i forskning och undervisning. Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) gäller. Se Insamling av personuppgifter (vad man ska göra när man samlar in sekundär data från onlineforum/sociala medier) i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Bearbetning av ett verk som en del av undervisningen

Med Kopiostos kopieringslicens får lärare även redigera eller bearbeta text- och bildmaterial i liten skala för att åskådliggöra något som lärs ut. I en undervisningssituation kan lärare t.ex. översätta en text till ett annat språk, behandla bilder eller lägga till markeringar i en text eller bild för att åskådliggöra det som lärs ut.

Observera att:

 • Vid bearbetningen av materialet ska man respektera upphovsmannens moraliska rättigheter.
 • Rätten att bearbeta och översätta material gäller inte musikaliska verk eller läromaterial som utgetts av förlag. T.ex. Kopiostos kopieringslicens gäller inte översättning av sångtexter (se Vad får man inte kopiera i högskolan?).
 • Det bearbetade materialet får inte distribueras på nätet.
 • Vissa Creative Commons licenser som CC BY-ND och CC BY-NC-ND tillåter inte bearbetningar av det ursprungliga verket.

Distribuering och delning

Det är tillåtet att distribuera endast gemensamt material med öppen licens. Att distribuera andra typer av arbeten är förbjudet utan tillåtelse. Licensavtal med databasleverantörer tillåter i allmänhet inte delning. Detta innebär att uppladdning av digitala kopior (till exempel pdf-filer av artiklar) av betalda licensierade e-material i Moodle inte är tillåtet fastän de är skyddade av en lösenkod. I stället skall man ge den permanenta länken till artikeln med den förestående adressen till Hankens proxyserver. För mera information hur skapa proxylänkar och bestående länkar till olika databaser och e-tidskrifter, se Hankens instruktioner om Skapa länkar till artiklar och eböcker och E-resurser i undervisningen av Tritonia.

Gemensamt material med öppen licens kan delas utan tillstånd. För att (för)dela material med öppen licens kan man kopiera länken och skicka den via e-post eller distribuera länken i sociala medier. Emellertid är det förbjudet att spara arbeten på organisationens server eller införliva arbeten som delar av e-material.  

Det är tillåtet att via länkar dela material åt studenterna, som t.ex. en YouTube-länk, så att studenterna själva kan granska materialet. Detta betraktas som privat bruk. Man bör länka så att betraktaren förstår att materialet finns på en annan plattform än undervisningsmaterialet.

Att spara presentationer

Lärares och studenters presentationer kan sparas utan tillstånd endast för tillfälligt bruk och i samband med undervisningen, som till exempel för en student att läsa presentationen till en tentamen, som betraktas som privat bruk.

Inspelningar kan göras till exempel i samband med en utvärdering av en presentation, men de kan inte sparas och borde raderas efteråt. Inspelningar kan visas endast för dem som var närvarande under undervisningen. Inspelningar som visas på distans kräver tillstånd av inspelningens skapare och uppträdande person.

Var vänlig och hänvisa till Copyright: Use of materials by Lappeenranta University of Technology LUT.

Upphovsrättsliga frågor vid öppen publicering av lärresurser

Lärare uppmuntras att publicera sina lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser (Open educational resources, OERs). Du kan logga in med ditt Haka användar-ID. Vänligen klicka på ”Mina lärresurser” i den översta raden, och sedan på "Publicera en ny lärresurs" på höger sida. Sedan vänligen lägga till uppgifter om ditt läromaterial samt välja ut en lämplig licens för det. Följ instruktionerna där och fyll i blanketten.

När du publicerar lärresurser, se till att du har nödvändiga rättigheter att publicera resurserna (t.ex. upphovsrätt). Alla som har gjort en betydande insats till lärresurserna, inklusive studenterna, ska uppmärksammas på ett korrekt sätt. Om en lärresurs har fler än en upphovsman krävs tillstånd av samtliga för att lärresursen ska kunna öppnas. Studenter ska ge tillstånd till användning och publicering av deras material. 

Det rekommenderas att publicera lärresurser med en Creative Commons-licens CC BY 4.0 eller CC BY-SA 4.0. Det rekommenderade formatet för en licens är: © [Author Name], Hanken School of Economics, 2021. CC BY 4.0/CC BY-SA 4.0

Öppna lärresurser och annat digitalt innehåll ska uppfylla tillgänglighetsdirektiv. Se speciellt kravet på transkribering av video och ljudmaterial i File:PDF file icon.svg Hankens instruktion gällande transkribering av material inom ramen för tillgänglighetsdirektivet (PDF på svenska och engelska).

Mer information, se:

Tilläggsinformation och källor

- Operight.

Finlands upphovsrättslag.

Copyright in teaching, Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Konstuniversitetens upphovsrättstjänst/Art University Copyright Advice, Aalto-universitetet.

Copyright, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet, LUT.