Skip to Main Content

Haris - Hankens forskningsdatabas

Guide till Haris - Hankens forskningsdatabas

Registrera projekt

Vilka projekt ska jag registrera?

Projekt med extern finansiering ska alltid registreras i Haris. I vilken utsträckning du ska registrera även andra projekt beror på kutymen inom din institution / ditt ämne. Om du vill att ett projekt inte visas på Haris publika portal, kan du markera den som Synlig med inloggning i Haris i inmatningsformuläret.

Projektmodellen i Haris

Projekten består av tre moduler -  Ansökningar (Applications), Forskningsmedel (Awards) och Projekt (Projects). Det betyder att uppgifter om projeket och om projektfinansieringen matas in i skilda inmatningsformulär, vilka sedan kopplas ihop med varandra. Denna projektmodell gör det bl.a. möjligt att registrera uppgifter om projektfinansiering mera i detalj.

Modulen Ansökningar är avsedd för att registrera uppgifter om finansieringsansökningar. Det finns för tillfället ingen rekommendation om att använda denna modul, eftersom ansökningar om forskningsfinansiering hanteras enligt forskningsombudets anvisningar. Modulen kan dock inte avaktiveras i Haris.

Projekt registreras så här:
a) Mata in uppgifter om projektet i formuläret Projekt.
b) Om projektet har fått intern eller extern finansiering mata in uppgifter om finansieringen i Forskningsmedel.
c) Koppla ihop dessa två poster med varandra. Det kan göras i båda formulären, se anvisningar nedan.
d) Redigera och komplettera posterna efteråt, t.ex. koppla ihop projektet med publikationer, aktiviteter eller annat innehåll som är relaterat till projektet.

Registrera projekt - inmatningsformulär Projekt

Med Projekt avses ett arbete eller uppdrag som utförs för att uppnå ett visst mål. Ett projekt har ett startdatum och ett slutdatum. Du kan registrera både korta projekt och projekt som pågår under en längre tid. Om projektet har finansiering ska du koppla ihop projekt med uppgifter om finansieringen via innehållstypen forskningsmedel (awards). Det är ockå viktigt att länka samman övriga innehållstyper som projektet resulterar i, t.ex. publikationer, aktiviteter eller press/media. På detta sätt få projektet en kontext och allt innehåll som relaterar till projektet är sammanlänkat.

 • Börja registrera ett projekt genom att klicka på knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller på plustecknet ”+” när du för markören över Projekt i menyn på vänstra sidan.

           eller 

 • Klicka därefter på Projekt med extern finansiering, Projekt finansierat av Hanken/Hankens fonder eller Annat projekt beroende på vilken typ av projekt du vill registrera.
 • Fyll i alla relevanta uppgifter i de olika fälten i inmatningsformuläret. Notera att du kan fylla i uppgifter både på svenska och/eller engelska. Du byter språkversion genom att klicka på de små flaggorna uppe till vänster i formuläret.
   
 • Fyll i följande uppgifter, obligatoriska fält är markerade med en asterisk * i inmatningsformuläret:
 • Klassificeringar - Aktivitetens karaktär, d.v.s. vilken typ av projekt det gäller (t.ex. forskning, avhandling, undervisning etc.).
 • Projektets titel *
 • Kort beskrivning av projektet
 • Deltagare *
  • Lägg till både interna och externa deltagare i projketet.
 • Hanterande/granskande organisation
  • Den interna organisationen på Hanken fylls i automatiskt på basen av deltagare i projektet.
 • Samarbetspartner *
  • Lägg till uppgifter om samarbetspartner om det är ett samarbetsprojekt.
 • Livscykel, ange projektets start- och slutdatum
  • Om projektet upphör före angivet slutdatum, kryssar du i rutan Förkortat och fyller i ett nytt slutdatum för projektet.
 • Relaterade ansökningar och forskningsmedel, se bild nedan
  • Här kopplar du ihop projektet med uppgifter om forskningsmedel, om sådana uppgifter finns.
 • Tillhörande projekt
  • Här kan du koppla ihop eventuella övriga relaterade projekt.
 • Publikationer
  • Här kan du koppla ihop med publikationer som utgivits inom projektet
 • Nyckelord kan användas för att beskriva projektet, både fördefinierade och fritt valda nyckelord.
 • Synlighet - Det förvalda värdet för synlighet är Offentlig - inga restriktioner, vilket kan ändrs vid behov.

Om projektet har finansiering använder du inmatningsformuläret Forskningsmedel (Awards) för att registrera uppgifter om finansieringen, se anvisingarna nedan.

Koppla ihop projektet med uppgifter om forskningsfinansiering vid rubriken Relaterade ansökningar och forskningsmedel.

Det är viktigt att  koppla ihop projekten med andra typer av innehåll som relaterar till projektet. På detta sätt får projekten en kontext och man kan i Haris publika portal visa projektet och de resultat som projektet utmynnat i som en helhet. Se ett exempel på hur detta kan se ut i Haris publika portal.

 

Registrera projektfinansiering - inmatningsformulär Forskningsmedel

Projekt med extern finansiering ska alltid registreras i Haris. I vilken utsträckning du ska registrera även andra projekt beror på kutymen inom ditt ämne.

 • Börja registrera uppgifter om forskningsfinansiering genom att klicka på knappen Lägg till nytt innehåll i högra övre hörnet i Haris administrationsgränssnitt eller på plustecknet ”+” när du för markören över Forskningsmedel i menyn på vänstra sidan.

             eller    

 • Välj vilken instans som har beviljat forskningsfinansieringen (t.ex. Finlands Akademi, Business Finland etc.) och välj om det gälller Award, Renewal eller Additional funding.

 • Fyll i alla relevanta uppgifter i de olika fälten i inmatningsformuläret. Notera att du kan fylla i uppgifter både på svenska och/eller engelska. Du byter språkversion genom att klicka på de små flaggorna uppe till vänster i formuläret.
   
 • Fyll i följande uppgifter, obligatoriska uppgifter är markerade med en asterisk * i inmatningsformuläret:
 • Klassificeringar - Aktivitetens karaktär, d.v.s. vilken typ av projekt det gäller (t.ex. forskning, avhandling, undervisning etc.)
 • Projektets titel *
 • Kort beskrivning av projektet
 • Medelsmottagare *
  • Person på Hanken som mottar projektfinansieringen, vid behov lägger du också till externa personer.
 • Forskningsmedel hanteras av *
  • Den interna organisationen på Hanken fylls i automatiskt på basen av medelsmottagaren.
 • Samarbetspartner *
  • Lägg till uppgifter om samarbetspartner om det är ett samarbetsprojekt.
 • Finansiering *, se bild nedan
  • Namn på finansieringsorganisation *, tilldelat belopp * och valuta
  • Du kan påverka synligheten för dessa uppgifter. Det förvalda värdet är Offentlig - inga restriktioner, men om så önskas kan du begränsa synligheten enligt övriga givna alternativ.
 • Livscykel, ange start- och slutdatum samt tilldelningsdatum *
  • Om projektet upphör före angiven slutdatum, kryssar du i rutan Förkortat och fyller i ett nytt slutdatum.
 • Relaterade projekt
  • Här kopplar du ihop uppgifter om forskningsmedel med den post som beskriver själva projektet.
 • Relaterade forskningsmedel
  • Här kan du koppla ihop med eventuell annan forskningsfinanseiering som är relaterad med projektet.
 • Nyckelord kan användas för att beskriva projektet, både fördefinierade och fritt valda nyckelord.
 • Synlighet - Det förvalda värdet för synlighet är Offentlig - inga restriktioner, vilket kan ändras vid behov.


I Finansiering fyller du i uppgifter om finansieringen som finansieringsorganisation, belopp och valuta.

 

Vid rubriken Relaterade projekt kopplar du ihop uppgifter om forskningsfinansiering med uppgifter om projektet.

Redigera Projekt eller Forskningsmedel

Redigera eller komplettera Projekt eller Forskningsmedel

Ofta behöver man gå in och redigera eller komplettera de inmatade uppgifterna om sitt projekt eller om projektfinansieringen. Du kan också i efterhand koppla ihop ditt projekt med den post som innehåller uppgifter om finansieringen. Så här öppnar du inmatningsformuläret för att redigera och komplettera: