Skip to Main Content

Öppna lärresurser

Att publicera dina lärresurser

Lärare uppmuntras att publicera sina lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi. Du kan logga in med ditt Haka användar-ID. Vänligen klicka på ”Mina lärresurser” i den översta raden, och sedan på ”Publicera en ny lärresurs” på höger sida. Sedan vänligen lägga till uppgifter om ditt läromaterial samt välja ut en lämplig licens för det. Följ instruktionerna där och fyll i blanketten. 

När du publicerar lärresurser, se till att du har nödvändiga rättigheter att publicera resurserna (t.ex. upphovsrätt). Alla som har gjort en betydande insats till lärresurserna, inklusive studenterna, ska uppmärksammas på ett korrekt sätt. Om en lärresurs har fler än en upphovsman krävs tillstånd av samtliga för att lärresursen ska kunna öppnas. Studenter ska ge tillstånd till användning och publicering av deras material. 

Det rekommenderas att publicera lärresurser med en Creative Commons-licens CC BY 4.0 eller CC BY-SA 4.0. Det rekommenderade formatet för en licens är: © [Author Name], Hanken School of Economics, 2021. CC BY 4.0/CC BY-SA 4.0.

Öppna lärresurser och annat digitalt innehåll ska uppfylla tillgänglighetsdirektiv. Se speciellt kravet på transkribering av video och ljudmaterial i File:PDF file icon.svg Hankens instruktion gällande transkribering av material inom ramen för tillgänglighetsdirektivet (PDF på svenska och engelska).

Mer information, se avsnitten nedanför.

Att beakta vid publicering av öppna lärresurser

Vid publiceringen av öppna lärresurser finns det ett antal punkter att beakta i förväg. Planera i förväg var, hur och under vilka användningsvillkor för att öppna lärresurser. De frågor som specifikt ska övervägas gäller öppen licensiering, lärresursernas upphovsmannaskap och randvillkor för öppenhet, s.s. behandlingen av personuppgifter. Samordningen av öppen vetenskap (expertgrupp) har utarbetat en rekommendation om upphovsrättsliga frågor i samband med öppen publicering av lärresurser. Rekommendationen har publicerats som en bilaga till den nationella delpolicyn för öppen tillgång till lärresurser Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020).

Öppen publicering av lärresurser omfattar också frågor om bl.a. kvalitet, tillgänglighet och meritisering, för vilka rekommendationer utarbetas av Samordningen av öppen vetenskap. Se Recommendations for open education 2021 som specificerar den nationella policyn och rekommendationer om:

 • kvalitetskriterier för öppna lärresurser,
 • riktlinjer för tillgänglighet till öppna utbildningsresurser,
 • rekommendation om meritisering av öppen utbildning och öppna lärresurser, och
 • kompetenskrav för öppen utbildning.

Rekommendation gällande upphovsrättsliga frågor som bör beaktas vid öppen publicering av lärresurser

Denna rekommendation preciserar den andra principen i Policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser, enligt vilken man i utveckling och användning av öppen utbildning och öppna lärresurser bör respektera upphovsrätten och övriga relevanta rättigheter. Syftet med rekommendationen är att lyfta fram god praxis som underlättar tillämpning av principen.

Rekommendationen uppdateras i samband med publiceringen av policyns andra delpolicy, som gäller öppna lärmetoder.

Viktig grundläggande information

Vilket som helst verk som uppnått så kallad verkshöjd har upphovsrättsskydd. Verkshöjd uppnås om verket är ett resultat av upphovsmannens självständiga och egenartade kreativa arbete. Om upphovsrätt och hur den uppkommer: https://tekijanoikeus.fi/sv/tekijanoikeus/

Fotografier, framföranden av verk (t.ex. föreläsningar), ljudupptagningar, videoinspelningar, kataloger, databaser samt TV- och radiosignaler skyddas av närstående rättigheter. Dessutom kan dessa även skyddas av upphovsrätten om de uppnår verkshöjd. I dessa fall tillfaller de närstående rättigheterna och eventuell upphovsrätt producenten, som kan vara en läroanstalt.

Upphovsmännens namn ska anges i enlighet med upphovsrättslagen och den öppna licensen. Användning av porträtt kräver tillstånd av personen ifråga.

Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020), Rekommendation gällande upphovsrättsliga frågor som bör beaktas vid öppen publicering av lärresurser (Bilaga 1), CC BY 4.0

Planera öppnandet

Planera öppnande av lärresurser i förväg:

Var,
hur och
med vilka användarvillkor en lärresurs eller en del av den ska öppnas.

Observera bland annat följande:

 • Du kan endast öppna material som du är upphovsman till eller som du fått tillgång till genom en licens (rätt att använda) som tillåter lika omfattande användning som licensen som du har tänkt använda för materialet som ska öppnas. Om du till exempel ska publicera ditt material med CC BY-licens och använder andras material som illustration måste bilderna i ditt material vara licensierade med CC BY-licens.
 • Upphovsmannen beslutar om en lärresurs öppnas med licenser. Upphovsmannen har också rätt att över-låta upphovsrätten till sin arbetsgivare om inte annat har avtalats gällande rättigheterna redan innan lärresursen producerats.
 • Om en lärresurs har fler än en upphovsman krävs tillstånd av samtliga för att lärresursen ska kunna öppnas.
 • Ange de uppgifter gällande upphovsman och källa som användningstillståndet kräver. Det är till exempel bra att för varje CC BY-licensierad bild meddela hur uppgifter om upphovsman och källa ska anges.
 • Studenter ska ge tillstånd till användning av deras material, till exempel texter eller bilder.
  • Fråga om studenten vill anges som upphovsman till sina bilder eller sin text. Om studenten inte vill anges som upphovsman men du får tillstånd att använda materialet anonymt bör studentens namn och eventuella övriga personuppgifter avlägsnas.
  • Observera att ett fotografi, en video eller en ljudupptagning av en student är en personuppgift som kräver grund för behandling, såsom studentens godkännande.

Minimera hantering av personuppgifter. Undvik att använda personuppgifter om det är möjligt att publicera en lärresurs utan dem. Om du hanterar personuppgifter, tänk på att informera den som registrerats samt behandla uppgifterna lagenligt. Om hanteringen grundar sig på godkännande kan du på blanketten för godkännande ange de uppgifter den 12:e GDPR-artikeln förutsätter:
syftet med hanteringen av personuppgifter
uppgifternas förvaringstid
eventuell senare användning av uppgifterna
vart uppgifterna eventuellt överlåts
vem som är personuppgiftsansvarig.

 

Att öppna med hjälp av öppna licenser

Informera om användarvillkor i anslutning till materialet. Ett bra sätt är att koppla en Creative Com-mons-licens, dvs. CC-licens, till materialet. Att använda en Creative Commons-licens underlättar omfattande bruk av lärresursen samt upphovsmännens meritering. Det är också bra att ge programvara motsvarande open source-licenser.

CC-licenser ger användarna rätt att använda materialet. Det finns mer eller mindre tillåtande licenser: man kan till exempel antingen förbjuda eller tillåta bearbetning eller kommersiellt bruk. Lärresursens upphovsmän kan fastställa användarvillkor med hjälp av en licens.

Om att välja CC-licens: https://creativecommons.fi/valitse/ (på finska) och https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/freeworks/ (på engelska) .

Om att ange CC-licens: https://creativecommons.fi/lisenssien-kayttoohje/cc-lisenssin-merkitsemisohjeet/ (på finska)
 

Lärresursens upphovsman bestämmer med vilka CC-li-censer materialet licensieras. Öppna CC-licenser är:
CC BY dvs. Erkännande (Attribution): Upphovs-mannen tillåter att andra kopierar, vidarebefordrar, sprider och presenterar verket samt bearbetade versioner av det förutsatt att man genom att länka hänvisar till upphovsmannen och verkets licens samt anger eventuella ändringar tydligt. Bearbetade versioner får inte inkräkta på egenarten hos den ursprungliga upphovsmannens verk.

CC BY-SA dvs. Erkännande (ByAttribution) och Dela lika (ShareAlike): Upphovsmannen tillåter andra att kopiera, vidarebefordra, sprida och presentera verket samt bearbetade versioner av det förutsatt att man genom att länka hänvisar till upphovsmannen och verkets licens samt anger eventuella ändringar tydligt. Om en bearbetning publiceras ska det göras med samma licens. Bearbe-tade versioner får inte inkräkta på egenarten i den ursprungliga upphovsmannens verk.

CC-licenserna omfattar också licenser som begränsar fortsatt användning av verket. IckeKommersiell (NC)-villkoret begränsar användning av verket i kom-mersiella sammanhang, bland annat vid kommersiella utbildningstillfällen. IngaBearbetningar (ND)-villkoret i sin tur förhindrar bearbetningar verket.

Material som licensierats med begränsande licenser är inte öppna lärresurser, eftersom användaren alltid per definition ska ha rätt att kopiera, förmedla, sprida och framföra en öppen lärresurs och bearbetningar av den. Även vid publicering av lärresurser med mera begränsade använ-darrättigheter är CC-licenser ofta det mest praktiska sättet att klargöra vilka rättigheter användaren har att utnyttja materialet.

Det finns många goda skäl att använda en CC-licens som ger andra tillstånd att bearbeta materialet:
Tillstånd att bearbeta gör det lättare att anpassa materialet, till exempel för en annan typ av studie-avsnitt eller kurs.
Tillstånd att bearbeta gör det möjligt att översätta materialet till ett annat språk, vilket ökar dess användning internationellt.
Tillstånd att bearbeta gör det möjligt att texta videoinspelningar och att ändra texterna till ljudin-spelningar för ökad tillgänglighet. Om en lärresurs upphovsman beslutar att helt eller delvis överlåta upphovsrätten till sin arbetsgivare kan ett beslut om att öppna materialet med en Creative Commons-licens fattas samtidigt. Om arbetsgivaren ges parallell upphovsrätt kan upphovsmannen också själv-ständigt besluta att publicera sitt material genom att själv använda CC-licenser.

 

Lärresurser som samarbete

Om en lärresurs har fler än en upphovsman krävs tillstånd av samtliga för att lärresursen ska kunna öppnas.

Överenskommelse mellan lärare: Det lönar sig att redan i början av arbetet fundera över hur man ska avtala om rättigheterna så att de är så ändamålsenliga som möjligt för alla som deltagit i arbetet med materialet. En möjlighet är parallell upphovsrätt – ett avtal om helheten kan stötta vars och ens individuella användning bättre. Om inget har avtalats om bearbetning gäller rätten att bearbeta och använda endast den egna andelen separat från övriga medverkandes alster. Om lärarna avtalar om öppen licensiering av materialet med exempelvis en CC BY-SA-licens får de även rätt att bearbeta hela materialet.

Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020), Rekommendation gällande upphovsrättsliga frågor som bör beaktas vid öppen publicering av lärresurser (Bilaga 1), CC BY 4.0

Överenskommelser i samarbeten mellan organisationer

Det lönar sig att på förhand avtala om öppen publicering av lärresurser samt om var de öppna lärre-surserna ska publiceras (t.ex. på vilka webbplatser). Vid öppen publicering av gemensamt producerade lärresurser krävs alltid tillstånd av alla upphovsmän.

Upphovsrätten till text eller bild tillfaller den individuella
lärare som har skrivit texten eller tagit bilden. En organi-sation kan avtala om upphovsrätt endast om upphovs-rätten först har överlåtits till organisationen eller om organisationen fått tillstånd att använda materialet och tillstånd att bevilja tredje part rätt att använda materialet. Om materialet CC-licensieras behöver inte rättigheterna överlåtas till organisationen. För uppdatering av lärresurser behöver organisationen även tillstånd att göra ändringar i materialet, vilket tryg-gas exempelvis genom en CC-licens som beviljar de nöd-vändiga rättigheterna. Ändringarna får inte inkräkta på egenarten i den ursprungliga upphovsmannens arbete, och de ska anges tydligt. Dessutom ska den ursprungliga upphovsmannen alltid anges.

När organisationer producerar lärresurser tillsammans
bör följande beaktas i planeringen:

 • Om ett material produceras genom samarbete och det inte går att särskilja självständiga delar vars upphovsmän skyddas upphovsrättsligt är det viktigt att avtala om rättigheter gällande det gemensamt producerade verket. I gemensamt producerade lärresurser förutsätter öppen publicering alltid tillstånd av alla upphovsmän.
 • Om varje upphovsman skapar en självständig del som kan särskiljas från helheten och som skyddas upphovs-rättsligt krävs att varje upphovsman ger minst tillräckliga användningstillstånd i relation till de avtalade villkoren för att öppna den aktuella lärresursen. Först då kan helheten användas till det avsedda syftet.
 • Det är bra att besluta om öppnande av lärresurser projektspecifikt. Öppnande av lärresurser garanterar arbetsgivaren nödvändig behörighet, och således är det inte nödvändigt att i det här fallet avtala om upphovsrätt i anställningsavtalen.
 • I projekt där öppna lärresurser produceras är det bra att klargöra om upphovsmannen/upphovsmännen använder CC-licenser för att öppna materialet eller om rättigheterna ska överlåtas från upphovsmannen/ upphovsmännen till organisationen. När syftet är att producera öppet material behöver rättigheterna inte överlåtas till organisationen.
 • I projekt som erhållit extern finansiering är det särskilt viktigt att se till att materialet har licensierats med en CC-licens som ger de nödvändiga tillstånden gällande alla som tagit fram material för projektet. Alterna-tivt har rättigheterna gällande resultaten överlåtits till organisationen som erhållit finansieringen. Detta gäller anställda, besökare, studerande och till exempel delta-gare i workshops. Om upphovsrätten inte överlåts krävs ett tillräckligt omfattande användningstillstånd av alla som tagit fram material för att materialet ska kunna användas till avsett ändamål.

Grundregler för överenskommelse:

Om ett projekt inkluderar flera organisationer avta-lar organisationerna om hur projektets resultat ska användas samt om innehav och användning av de immateriella rättigheterna. Varje organisation är skyldig att tillsammans med sina anställda, studerande och eventuella underleverantörer, frivilliga m.fl. avtala om hur de nödvändiga rättigheterna överlåts till organisationen i så stor utsträckning att de avtalsmässiga åtagandena mellan organisationerna kan genomföras.

Dessutom
måste följande fastställas:
tillstånd till och ansvar för att bearbeta och uppda-tera material som producerats gemensamt.
användarvillkor med vilka materialet publiceras.

Användning av CC-licens är möjligt
även gällande material som organisationer producerat tillsammans. Med ett avtal fastslås vilka som öppnar materialet, hur upphovs-männen anges och vilka CC-licenser som används. Avtal mellan organisationer kan endast träffas om lärresurserna är CC-licensierade eller om tillräckliga rättigheter till materialet på annat sätt har överlåtits åt organisationen:

Redan i planeringsstadiet är det bra att mellan lärare och organisation avtala:

om organisationen endast får användarrättigheter eller även andra rättigheter
i vilket syfte materialet används
om rättigheterna överlåts och i så fall för hur lång tid
vad som gäller för eventuellt kommersiellt bruk, till exempel fortbildning
vad som gäller vid delning och förmedling av material
vem som har rätt att bearbeta materialet.

 

Samarbetsavtal för högskolor gällande öppna lärresurser


I ett samarbetsavtal är det bra att fastställa:

samarbetets syfte, mål och förverkligande
användarvillkor för lärresurser
för eventuella gemensamma kurser:
 - 
hur gemensamma kurser förverkligas
 - 
vem som ansvarar för förverkligandet
 - 
hur många gånger och hur ofta (regelbundenhet) en kurs upprepas.

Dessutom bör man i avtalet fastställa vem som har rättigheterna till resultaten om det föds något nytt under lärresursernas produktionsprocess. Exempelvis omfattas nya uppfinningar och varumärken av andra immateriella rättigheter, medan Creative Commons-licenserna endast gäller upphovsrätten. Om inte annat avtalas innebär medägande att man gemensamt avtalar om användning av resultatet.
 

Dessutom är det bra att besluta om rättigheter för bearbetning och uppdatering av materialet:
Vem får bearbeta eller uppdatera materialet?
Vem ansvarar för att materialet uppdateras?
Kräver bearbetning av materialet tillstånd från en annan organisation eller instans?
Vem har rätt att använda uppdaterat eller bearbetat material?

Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020), Rekommendation gällande upphovsrättsliga frågor som bör beaktas vid öppen publicering av lärresurser (Bilaga 1), CC BY 4.0


Studenter innehar upphovsrätt till sina egna verk.
Liksom när det gäller övriga upphovsmän till lärresurser avtalas även med studenter om ägande av lärresurserna såvida verkshöjden för det innehåll studenten producerat uppnås.

 

Studenter kan överlåta upphovsrätten till högskolan. Det är bäst att avtala om detta i planeringsstadiet och senast när kursen eller studieprojektet börjar. Studenterna bör få information om vilken typ av kurs det gäller och avtalsgrunden för immateriella rättigheter redan när de anmäler sig till en kurs. I alla händelser är det viktigt att upprätta avtalet innan materialet produceras, eftersom studenten själv också har rätt att hindra att det egna materialet öppnas och används.

Om flera studenter har producerat material tillsammans krävs tillstånd från var och en. Tänk också på att medverkan på en kurs där studenter producerar material inte får förutsätta överlåtelse av upphovsrätten.

 

Studenten kan även använda en CC-licens gällande det egna materialet om inte annat har avtalats genom kontrakt.

Studenten måste anges som upphovsman i enlighet med god sed när studentens andel framgår i en lärresurs. Rätt att bearbeta och uppdatera avtalas med studenten på samma sätt som med materialets övriga upphovsmän.

Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020), Rekommendation gällande upphovsrättsliga frågor som bör beaktas vid öppen publicering av lärresurser (Bilaga 1), CC BY 4.0

Instruktioner för upphovsmän

Biblioteket för öppna lärresursers instruktioner:

Kvalitetskriterier och tillgänglighetsdirektiv för digitala lärresurser

Kvalitetskriterier:

Tillgänglighetsdirektiv: