Skip to Main Content

Öppna lärresurser

Guidens innehåll

Syftet med denna libguide är att belysa öppen utbildning ur perspektivet öppna lärresurser.

Du hittar svar på frågorna:

Vad är öppna lärresurser? Var hittar jag öppna lärresurser? Hur kan jag använda öppna lärresurser? Vad bör beaktas vid publiceringen av öppna lärresurser? Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

Ytterligare frågor om öppna lärresurser och guiden kan riktas till biblioteket@hanken.fi.

Öppen utbildning

Vad är öppen utbildning?

Med öppnande av utbildning eller öppen utbildning (open education) avses att öka den breda allmänhetens och olika målgruppers tillträde till och medverkan i lärande genom att sänka hinder och istället öka tillgängligheten och utbudet av lärresurser.

Detta gör undervisningen, lärandet, informationsproduktionen, medskapandet och spridningsmöjligheterna mera mångsidiga - och kombinerar på så vis formellt och informellt lärande.

Även om öppen utbildning ofta sker med hjälp av digital teknologi är begreppet inte entydigt med utbildning som ges med hjälp av digitala verktyg (s.s. digitalisering av undervisning och material).

Viktiga begrepp inom öppet lärande är bl.a. öppna lärresurser och öppna lärmetoder.

Vad är öppna lärresurser?

Med öppna lärresurser (open educational resources, OER) avses material och information - i vilket format som helst och som kan användas med vilka verktyg som helst - som är utformade i undervisnings- och utbildningssyfte.

Öppna lärresurser
 - är släppta för fri användning (Public Domain) eller
 - licensierade med öppen licens, vanligtvis Creative Commons creative commons.
som ger andra än upphovsmannen rätt till avgiftsfri tillgång, återanvändning, tillämpning, bearbetning och spridning av materialet, med eller utan begränsningar.
 

Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020). Öppen utbildning och öppna lärresurser : Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021-2025. Delpolicy 1 - Öppen tillgång till lärresurser. CC BY 4.0

 

Video: EU Science Hub - Joint Research Centre (2018). Open Licenses in Open Education: why do they matter? Dr Cable Green (Part I).

Avointen oppimateriaalien hyödyt.

Bild: CC BY-SA 4.0 Aino Helariutta

 

Vad är öppna lärmetoder?

Med öppna lärmetoder (open educational practices) avses tillvägagångssätt som gör lärande och undervisning transparenta, och möjliga att sprida och vidareutveckla.

Sådana metoder är exempelvis:

gemensamt lärande samt utveckling av undervisningen mellan studerande, forskare och undervisningspersonal och samhället i övrigt

att involvera studerande i planeringen av den egna utbildningsgången, inklusive att identifiera och godkänna kunskap som inhämtats utanför läroanstalten

att öppna utbildningsutbudet för den breda allmänheten (t.ex. MOOC-kurser)

delning och fortsatt användning av material för planering och arrangerande av undervisning (t.ex. undervisningsplaner, utvärderingsmetoder, instruktioner, erfarenheter av genomförande av undervisning samt lärande)

användning, vidareutveckling och gemensam utveckling av öppna digitala lärresurser (t.ex. videoinspelningar, podcasts, skriftligt material).
 

Bearbetat från källan: Practical Guidelines on Open Education for Academics: modernising higher education via open educational practices
Källa: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation (2020). Öppen utbildning och öppna lärresurser : Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021-2025. Delpolicy 1 - Öppen tillgång till lärresurser. CC BY 4.0

The 5Rs of Openness

The 5Rs of Openness

Utmärkande för öppna lärresurser är allas rätt att fritt få tillgång till, återanvända, bearbeta och sprida resurserna. För att vara öppen måste en lärresurs vara öppet licensierad eller fritt tillgänglig för allmänt bruk.

The 5Rs of Openness, en idé som lanserades av David Wiley, kan väl tillämpas på öppna lärresurser. För att öppenhet ska gälla måste användaren ha följande åtkomsträttigheter till lärresursen:

RETAIN
Rätt att skapa, äga och kontrollera en kopia av resursen (t.ex. ladda ner och behåll din egen kopia).

REUSE
Rätt att använda din ursprungliga, reviderade eller remixade kopia av resursen offentligt (t.ex. på en webbplats, i en presentation, i en klass).

REVISE
Rätt att redigera, anpassa och ändra din kopia av resursen (t.ex. översätta till ett annat språk).

REMIX
Rätt att kombinera din ursprungliga eller reviderade kopia av resursen med annat befintligt material för att skapa något nytt (t.ex. skapa en mash-up).

REDISTRIBUTE
Rätt att dela kopior av din ursprungliga, reviderade eller remixade kopia av resursen med andra (t.ex. skicka en kopia online eller ge en till en vän).

Källa: David Wiley (2009). Defining "open".

Video: David Wiley (2010). TEDxNYED.

En visuell förklaring av grunderna i Open Educational Resources (OER), baserad på David Wileys 5R. Videon innehåller både en översikt över olika typer av OER och hur OER ansluter sig till Creative Commons-licensieringen, och en introduktion till de viktigaste stegen för att hitta och använda OER.

Video: SMU Libraries (2019), Understanding OER.

Rekommenderade CC-licenser för öppenhet

Rekommenderade CC-licenser för öppenhet:


 CC BY 4.0.  CC BY 4.0 Erkännande

Licensen Creative Commons Erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk. CC BY är den vanligaste licensen för öppet innehåll.

 

CC BY-SA 4.0. CC BY-SA 4.0 Erkännande-DelaLika

Licensen Creative Commons Erkännande, DelaLika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens som ursprungsverket. Rekommenderas för lärresurser.