Skip to main content

Upphovsrättsguide: För forskare

Privat bruk

Upphovsrättslagen kan tillämpas på forskning oberoende om det gäller forskningsmaterial eller forskningsresultat och publikationer.

Om en forskare kopierar arbeten för personligt bruk betraktas det som privat bruk. Om arbeten kopieras för en forsknings- eller studentgrupp, uppfattas det inte som privat bruk utan tillstånd krävs. Bruk i en arbetsgrupp är inte privat bruk.

För mera information se: 

- Private use av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

- Private Use av Anna Keune, Aalto-universitetet.

Fotokopiering och utskrifter

Kopiostoslicensen gäller då kopior nyttjas i undervisning, forskning och administrativ verksamhet av licensinnehavarna i Finland, och tillåter partiell kopiering av arbeten och utskrivning av digitalt material. Med Kopiostos kopieringslicens kan studenter, forskare och personal vid utbildningsanstalter också skanna tryckta publikationer, kopiera texter och bilder från öppna webbsidor och distribuera materialet i digital form på skolans intranät, om inte upphovsrättsägaren har förbjudit dylik kopiering eller användning.

Digital kopiering

Digital kopiering och nyttjandet av material är tillåtet för forskningsändamål. Kopior tagna för forskningsändamål får inte nyttjas för andra ändamål. Publikationer kan kopieras digitalt för forskningsgrupper om det är absolut nödvändigt för främjandet av forskningen. Kopior kan tas och sparas så att de endast är tillgängliga för forskargruppen under forskningsperioden. Digitala kopior tagna för forskningsändamål kan distribueras via e-post eller ett säkert nätverk så att de är tillgängliga endast för forskargruppen i fråga.

För mera information se:

Copyright and research av Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

Kopiering och digital användning av verk vid universitet och yrkeshögskolor

Författarens återanvändnings tillstånd

Forskare ofta använder på nytt deras publicerade tidskriftsartiklar eller bokkapitel i en bok senare. Doktoranden har till exempel ofta innehållets återanvändning i deras doktorsavhandling. I det här fallet måste du rensa upphovsrättsfrågan om huruvida och vilken version av din artikel som kan återanvändas och publiceras i din bok eller doktorsavhandling. Vanligtvis bestämmer förlag om tillstånd att använda eller publicera igen dina artiklar. Många utgivare tillåter återanvändning av ditt bidrag utan att kräva tillstånd från dem, men den tillåtna versionen av innehållet kan vara annorlunda med olika utgivare.

- Med Emerald regleras det i Permission att "when an author publishes in an Emerald publication, they retain the right to use their work for scholarly and teaching purposes. For more information, please consult our Author reuse rights page, or contact  permissions@emeraldinsight.com."

"Emerald author rights" -sidan anger vilken version av din artikel du som en Emerald författare kan inkludera i din avhandling: I utskriftsversionen av din avhandling kan du använda den slutliga PDF-versionen (Version of Record), men för elektronisk deponering av din avhandling, kan du bara använda en pre- eller post-print (företrädesvis) versionen.

- Med Elsevier ger sidan Permissions svar på frågorna:

Can I include/use my article in my thesis/dissertation?

Yes. Authors can include their articles in full or in part in a thesis or dissertation for non-commercial purposes.”

And “Can I use material from my Elsevier journal article within my thesis/dissertation?

As an Elsevier journal author, you have the right to Include the article in a thesis or dissertation (provided that this is not to be published commercially) whether in full or in part, subject to proper acknowledgment; see the Copyright page for more information.  No written permission from Elsevier is necessary.

This right extends to the posting of your thesis to your university’s repository provided that if you include the published journal article, it is embedded in your thesis and not separately downloadable.”

Se också Elsevier author and user rights.

Med andra förlag, se:

- Guidelines for SAGE Authors: Authors Re-Using Their Own Work.

- Springer Obtaining permissions.

Observera också att de original-artiklarna alltid ska citeras på lämpligt sätt med fullständiga referenser i din bok eller avhandling. Vidare, om det är en sampublikation, måste du få de andra upphovsmännens tillstånd för innehållets återanvändning och ompublicering.

Öppen publicering

När artikeln väl är skriven ägs upphovsrätten av författaren, inte av universitetet eller den institutionen författaren arbetar för ifall man inte kommit överens om något annat. Om arbetet har många författare hör upphovsrätten till dem alla.

Open Access (OA) innebär fri tillgång till forskningsartiklar på Internet. Parallellpublicering, en form av öppen publicering, innebär att forskare också kan publicera sina arbeten i ett öppet digitalt arkiv vid det egna universitetet (DHanken). Artiklar publicerade i tryckta vetenskapliga tidskrifter kan vanligtvis också publiceras i öppna digitala arkiv. Upphovsrättsspörsmål måste tas i beaktande i samband med öppen publicering, speciellt vid parallellpublicering.

Upphovsmannen kan frånsäga sig sin upphovsrätt. Detta är emellertid inte tillrådligt vid tidpunkten för publiceringen av artikeln. Förläggaren kan erbjuda upphovsmannen en överenskommelse som överför alla rättigheter till förläggaren. Forskare rekommenderas att undvika att skriva under ett dylikt avtal eller kontrakt, och behålla rätten att publicera parallella versioner av sina artiklar i universitetets arkiv.

Om man är upphovsman till en sampublikation måste man få de andra upphovsmännens tillstånd för parallellpublicering av artikeln i universitetets arkiv. Det är att rekommendera att upphovsmännen kommer överens om parallellpublicering redan i samband med skrivprocessen.    

En artikel kan inkludera material, till exempel, bilder och grafik som är skyddade av tredje part under lagen om upphovsrätt. Man bör försäkra sig om tillstånd att använda sådant material både i den ursprungliga publiceringsplattformen och i universitetets arkiv.

I de flesta fall kan information om en förläggares upphovsrätt och parallellpubliceringsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO databasen. Dessutom kan dessa direktiv ofta hittas på förläggarens webbsida. Tillstånd för parallellpublicering kan också anhållas direkt av förläggaren.

Publikationens ursprungliga källa och länken till förläggarens version måste uppges i samband med parallellpubliceringen.

För mera information se:

- Open access-publicering och Open Access (Hanken).

- Copyright: Open publishing (Lappeenranta University of Technology).

- Open Access and Open Data av Anna Keune och Maria Rehbinder (Aalto-universitetet.

Creative Commons (CC) licenser

Creative Commons-licenser lämpar sig för användning vid publicering av allt öppet innehåll och material, med undantag av datormjukvara som har sina egna licenser.

Att publicera med Creative Commons-licenser innebär inte att avyttra upphovsrätten. Det innebär att erbjuda en del av rättigheterna till användaren under vissa villkor som upphovsmannen själv har angett.

För mera information se: Choosing a CC licence och Frequently asked questions at Creative Commons.

Licensrekommendationer

Undervisnings- och kulturministeriets (MINEDU) Open Science and Research Initiative rekommenderar följande licenser:

  1. Publikationer och forskningsdata: CC Attribution 4.0.
  2. Metadata: CC0.
  3. Datormjukvara: MIT Licence.

Publikationer i sociala medier

Vetenskapliga publikationer kan också vara tillgängliga i sociala medier så som ResearchGate, Academia.edu och Mendeley.

Delning av originalpublikationer via sociala medier är skyddat av upphovsrätten. Forskare måste sköta upphovsrättsfrågorna då man delar med sig publikationerna via dessa kanaler.

I de flesta fall kan förläggarens eller tidskriftens upphovsrättsdirektiv kontrolleras i SHERPA/RoMEO eller på förläggarens webbsida.

Länkar

- Finlands upphovsrättslag

- Open science and research.

- Copyright in teaching, Pirjo Kontkanen, jurist, Helsingfors universitet.

- Konstuniversitetens upphovsrättstjänst, Aalto-universitetet

- Copyright: Use of materials, Lappeenranta University of Technology LUT