Skip to Main Content

Open access

Öppen vetenskap och open access-publicering på Hanken


Bild: Open Access explained, PHD Comics (CC BY)


Avsikten med guiden är att hjälpa dig som publicerar på Hanken med att publicera open access. I guiden finns information både om open access-publicering i allmänhet och praktiska anvisningar för att publicera open access på Hanken.

Hanken har aktivt främjat öppen vetenskap och följt nationella och internationella principer och krav på öppenhet inom vetenskap och forskning. Att aktivt främja öppen vetenskap ingår som ett av nyckelelementen i helhetsstrategin Hanken 2030. Målsättningen är att främja öppen tillgång till forskningsoutput, vilket innefattar vetenskapliga publikationer, forskningsdata och -metoder och transparent och ansvarsfull utvärdering av forskning.

I augusti 2019 undertecknade Hanken Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. Hanken har därmed förbundit sig att följa de strategiska principer, målsättningar och handlingsplaner som beskrivs i fyra policyer för öppen vetenskap och forskning i Finland för att de mål som fastställs i deklarationen ska kunna nås.

För att fortsätta att främja öppen vetenskap:

  • rekommenderar Hanken att alla nya årligen rapporterade referentgranskade vetenskapliga artiklar görs öppet tillgängliga vid tidpunkten för publicering. En av förlaget tillåten version av artikleln laddas upp i Hankens forskningsdatabas Haris och bevaras i Hankens publikationsarkiv DHanken. Se Hankens riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.
  • strävar Hanken efter att säkerställa att korrekt dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras, så att forskningsdata ska kunna hittas och reproduceras. Forskningsdata arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. Dataset registreras i Haris med beständiga identifierare (t.ex. DOI eller URN) för (meta)data. Se Hankens riktlinjer för öppna forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna.

Metadata är data om data och beskriver sammanhanget, innehållet, strukturen, sammanställningen och hanteringen av forskningsdata (se sida 12 för en definition av datadokumentation som kan vara en readme-fil eller metadata). Det är genom metadata som dataset blir synliga, tillgängliga och bedömda för eventuell nedladdning och återanvändning. Att skapa väl avvägda och detaljerade metadata är nyckeln till att göra data öppna, begripliga och återanvändbara.

För en mer detaljerad beskrivning, se PDF-filen nedan – den uppdaterade versionen av Riktlinjer för öppen vetenskap och forskning på Hanken (2021). Se även den första versionen av Riktlinjer för öppen forskning på Hanken (2016).

Kontakta oss

Har du frågor om öppen forskning på Hanken? Vill du ha hjälp med att publicera open access? Mejla till

Nyheter från Avoin Tiede