Skip to Main Content

Öppen vetenskap

Hankens riktlinjer för öppen och FAIR forskningsdata

Hanken följer ansvarsfull datahanteringspraxis och säkerställer att hantering och delning av forskningsdata är i enlighet med lagstiftning och forskningsintegritet.

Hanken strävar efter att säkerställa att de forskningsdata som produceras av högskolans forskare är möjliga att hitta och citera, samtidigt som graden av öppenhet och delning av data är etiskt och juridiskt försvarbar. Hanken uppmuntrar till att forskningsdata och forskningsresultat som producerats på Hanken publiceras öppet, efter det att forskaren som skapat och samlat in data har dragit nytta av sina forskningsdata. För den forskare som skapar och samlar forskningsdata bör förmånerna för den första användaren och äganderätten till forskningsdata säkerställas. På så sätt kan forskningsdata göras tillgängligt för gemensam användning och komma till nytta för samhället.

Att återanvända och dra nytta av befintliga dataset är en grundläggande anledning till att tillgängliggöra och publicera data. Forskningsdata är värdefulla resurser och det ligger ofta mycket tid och resurser bakom att framställa data. Det är därför värt att överväga att återanvända befintliga dataset som har skapats i tidigare forskning. Att återanvända data handlar dock inte endast om att spara tid och resurser. Det bidrar också till att förbättra forskningens verifierbarhet och reproducerbarhet. Därmed förbättras de vetenskapliga resultatens tillförlitlighet och transparens, vilket stärker och demokratiserar forskningen. Öppna forskningsdata ökar dessutom forskningens synlighet och genomslagskraft och påskyndar tillämpningen av forskningsresultat och innovationsprocesser. Vidare underlättas samarbete såväl inom forskningsområdet som tvärvetenskapligt, både inom det vetenskapliga samfundet och i samhället i stort.

Att använda data på ett optimalt sätt och återanvända arkiverade data är möjligt först när tillgängligheten till data är säkerställd och det är möjligt att citera data. Korrekt hanterade och öppet publicerade (meta)data med lämpliga licenser möjliggör och underlättar återanvändning av data. FAIR-principerna, formulerade av Force11, ger vägledning för hur forskningsdata kan göras verkligt  öppna och återanvändbara i så stor utsträckning som möjligt.

Målet med Hankens riktlinjer för öppna och FAIR forskningsdata är att göra en större del av de forskningsdata som produceras på Hanken allmänt tillgängliga. För detta ändamål kan dataset eller metadata göras öppet tillgängliga i en finländsk eller internationell tjänst för forskningsdata. Dataset registreras i Haris med beständiga identifierare (t.ex. DOI och URN) för (meta)data.

Hanken rekommenderar sina forskare att använda verktyget Qvain (erbjuds av Utbildnings- och kulturministeriet, upprätthålls av CSC), för att beskriva och publicera (meta)data. Qvain gör det enkelt att beskriva och publicera forskningsdata och tjänsten säkerställer att data dokumenteras detaljerat och systematiskt samt hanteras på rätt sätt och i enlighet med FAIR-principerna. Qvain är en av tjänsterna på Fairdata.fi, vilka är integrerade med tjänsten Forskning.fi. Metadata som publiceras i Qvain överförs automatiskt till Forskning.fi. Via Fairdata erbjuds även tjänster för att lagra och arkivera data (IDA), för att sprida och hitta data (Etsin) samt för att långtidsbevara forskningsdata (PAS). Alla tjänster via Fairdata rekommenderas för Hankens forskare. CSC kommer också att utveckla tjänster för att hantera känsliga personuppgifter.

Då forskningen genererar forskningsdata upprättar Hankens forskare vid behov en datahanteringsplan (DHP, data management plan DMP) i början av forskningsprocessen och uppdaterar planen i takt med att forskningen fortskrider. En datahanteringsplan är ett dokument som beskriver hur forskningsdata hanteras under och efter ett forskningsprojekt. I planen beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att forskningsdata i så stor utsträckning som möjligt hanteras och görs tillgängliga enligt FAIR-principerna. Planen beskriver forskningsdatats egenskaper och vilka åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla höga etiska standarder. Här beskrivs hur relevant lagstiftning efterföljs och hur dataägande och åtkomsträttigheter upprättats. Ytterligare beskrivs den planerade livslängden för data samt hur data planeras att publiceras. För att upprätta och uppdatera en datahanteringsplan kan Hankens forskare använda Hankens mall för datahanteringsplan eller andra allmänna mallar för datahanteringsplaner (med Hankens DHP-anvisningar integrerade) i DMPTuuli. Se DMPTuuli med Hankens DMP-anvisningar och DMP-mall i libguiden om hantering av forskningsdata. 

För att lagra och säkerhetskopiera aktiva forskningsdata på ett säkert sätt uppmuntras Hankens forskare att använda IKT- och datalagringstjänster som tillhandahålls och underhålls av Hanken. Det kan vara t.ex. forskarens eget konto i Hankens nätverk H:\, Microsoft Office365-applikationer (t.ex. Onedrive for Business), Webropol, SPSS och/eller tjänster som tillhandahålls av CSC, som till exempel IDA som också är till för dataarkivering. Etablerade infrastrukturer är oftast ett säkrare alternativ för arkivering av forskningsdata än t.ex. hårdskivan på forskarens personliga dator, både vad gäller datasäkerhet och datasekretess. Hankens forskare kan be om råd av Hankens dataskyddsombud (DPO) för att säkerställa att övriga alternativ för att lagra och arkivera data uppfyller kraven på dataskydd. 

För att arkivera forskningsdata använder Hanken extern infrastruktur som underhålls av CSC, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) eller internationella aktörer som enkelt kan kopplas till Hankens IKT-infrastruktur.

Hankens forskare väljer själva vilken grad av öppenhet som gäller för sina forskningsdata. Öppenheten kan vara begränsad eller variera av många orsaker. När forskaren definierar lämpliga åtkomsträttigheter för sina forskningsdata (öppen, under embargo eller begränsad) bör hen beakta skyddet av personuppgifter, affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter, efterlevnaden av immaterialrättsliga avtal, finansiärers krav och förlagens riktlinjer för forskningsdata.

Creative Commons-licensen CC BY 4.0 rekommenderas också för publicerade dataset när så är möjligt. BY-villkoret i Creative Commons föreskriver erkännande, d.v.s. att den som skapat forskningsdata blir omnämnd då forskningsdata används och sprids.

Det råder forskningsfrihet på Hanken. Det kan vara tillrådligt att sluta avtal om vem som äger forskningsdata, om nyttjanderätt och andra immateriella rättigheter då arbetet i en forskningsgrupp påbörjas. Hankens forskare kan följa Hankens instruktioner för avtal om äganderätt, skyldighet att överföra data och styrning av forskningsdata när det ligger i deras intresse att göra så. Den forskare som har skapat upphovsrättsskyddat material innehar upphovsrätten för materialet.

När arkiverade forskningsdata som är öppet tillgängliga återanvänds, ska god praxis för att erkänna författarskap och för att citera följas. 

Hanken garanterar att det finns tillräckliga resurser för tjänster som relaterar till datahantering. Högskolan erbjuder vägledning, utbildning och stöd för att utforma datahanteringsplaner, för att samla in och organisera data, lagra och säkerhetskopiera data, överföra data, publicera och långtidsbevara data och för att använda och återanvända arkiverat data. Detta stöd erbjuds under hela forskningsprocessen. Det erbjuds utbildning och stöd också för att hantera etiska och juridiska frågor relaterade till forskningsdata t.ex. dataskyddsbestämmelser, datadelningsavtal, dataägande, överföring av datarättigheter, licenser för öppen data, upphovsrättsligt tillstånd för att använda sekundärdata och andra frågor som berör immateriella rättigheter.

Datahanteringsprocessen på Hanken och öppen tillgång till forsknings (meta)data

Open data File:FAIR data principles.jpg

Bilder: SciELO in PerspectiveWikimedia Commons.

Forskare kan följa flödesdiagrammet för forskningsdatahantering eller de 6 stegen som beskrivs i Datahanteringsprocessen på Hanken i LbGuiden om Hantering av forskningsdata (Research data management, RDM) för att slutföra datahanteringsprocessen som täcker hela forskningsdatas livscykel.

Observera att det finns två olika datahanteringsprocesser med olika instruktioner för kandidat-, magister-, eMBA-studerande respektive forskare och doktorander.

Datahanteringsfärdigheter förstås som grundläggande forskningskompetens. Lämplig datahantering och noggrant organiserade och beskrivna forskningsdataset som publiceras för datahämtning och återanvändning erkänns och övervägs som en del av en forskares akademiska meriter.

Alla forskare ska efterleva praxis för gott dataskydd. Följ procedurerna som specificeras i Riktlinjer och procedurer för hantering av personuppgifter i forskning på Hanken för att bibehålla hög etisk standard och iaktta relevant lagstiftning.

För datapublicering är det viktigt att göra följande:

 • Upprätta och uppdatera en datahanteringsplan (DHP) som beskriver forskningsdata och hur forskningsdata hanteras under och efter forskningsprojektet. I planen beskrivs också de åtgärder som vidtas för etisk och juridisk efterlevnad och hantering av forskningsdata enligt FAIR-principerna.
 • Organisera data med lämplig namngivning, välorganiserade mappstrukturer, tydlig versionskontroll och standardiserade, utbytbara och icke proprietära (ej egenutvecklade) dataformat för att säkerställa att data kan återanvändas. Se dataformat och organisering.
 • Beskriv och publicera metadata av dina data. Hankens forskare rekommenderas att använda verktyget Qvain som erbjuds av Utbildnings- och kulturministeriet och upprätthålls av CSC. Se Metadata och datadokumentation.
  • Du kan logga in på Qvain med ditt HAKA-konto, klicka på CREATE DATASET och fyll i blanketten. Se Qvain User Guide.
 • Arkivera och publicera forskningsdata i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. Se Datapublicering och långtidsbevaring.
  • Använd en licens för att definiera villkor för återanvändning och eventuella begränsningar när data öppnas för återanvändning. Rekommendationen är att använda licensen Creative Commons CC BY 4.0. Se juridiska frågor.
  • Data med personuppgifter får öppnas enbart i anonymiserad form. Se Anonymisation and Personal Data (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD).
 • Registrera dataset i Haris och lägg till beständiga identifierare (t. ex. DOI och URN) för (meta)data.

Information om RDM finns i Hankens LbGuiden om Hantering av forskningsdata inklusive:

Öppna forskningsmetoder

Hankens riktlinjer för öppna forskningsmetoder

Hanken rekommenderar att protokoll, metoder och programvarukod delas öppet, också när de implementeras med proprietära (egenutvecklade) verktyg. Detta i syfte att garantera transparens och reproducerbarhet för datainsamling och analysprocesser.

Hanken uppmuntrar sina forskare att klargöra, dokumentera och dela de protokoll och metoder som används i forskningen så att de kan återanvändas och vidareutvecklas och så att forskningsoutput lätt kan reproduceras. Forskaren kan använda protokoll- och metodarkiv som Open Science Framework och GitHub och ange den länk som erhålls från arkiven i Haris.

Hanken följer den nationella delpolicyn 2 om öppen tillgång till forskningsmetoder i Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025: Delpolicy 1 (Öppen tillgång till forskningsdata) och 2 (Öppen tillgång till forskningsmetoder och -infrastrukturer).