Skip to Main Content

Öppen vetenskap

Hankens riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Hanken främjar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och värnar om forskningens kvalitet och genomslag i samhället. Hanken erbjuder utbildning, anvisningar och stöd för att publicera öppet tillgängligt och parallellpublicera, samt för god vetenskaplig praxis.

I den nationella strategin för öppen vetenskap i Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 och dess policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer slås fast att alla nya vetenskapliga artiklar och konferenspublikationer senast år 2022 ska vara omedelbart öppet tillgängliga utan embargoperiod.

Hanken är angelägen om att öka antalet öppet tillgängliga publikationer med hänvisning till det samhälleliga genomslaget. Därför uppmuntras Hankens forskare att överväga olika alternativ och kanaler för att publicera open access redan när de påbörjar sin forskning. De alternativ som är tillgängliga är i prioritetsordning guld open access, hybrid open access med rabatt på publiceringsavgift (APC, article processing charge) och parallellpublicering (grön open access) utan embargo. Valet av publiceringskanal är dock upp till forskaren. Med andra ord, forskaren väljer själv en lämplig publiceringskanal. Hanken uppmanar sina forskare att utvärdera publiceringskanalens integritet och anseende innan de lämnar in sitt manuskript, och att undvika att sända manuskript till rovtidskrifter.

Infrastrukturen för att parallellpublicera publikationer på Hanken är utlokaliserad och bygger på allmänt vedertagna lösningar. I Hankens publikationsarkiv DHanken används beständiga länkar (handle) och OAI-PMH för att sprida metadata. DHanken är integrerad med forskningsdatabasen Haris som används för att registrera och administrera forskningsmeriter. Öppenheten för Hankens publikationer hanteras och följs upp systematiskt. Relevant information rapporteras till Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och publikationerna är synliga via tjänsten Forskning.fi och Juuli-portalen.

Hankens forskare kan ladda upp en av förlaget tillåten version av sin artikel i forskningsdatabasen Haris. Den uppladdade artikeln ska helst vara den slutliga versionen (Version of Record, VoR) eller en post print-version. Att systematiskt ladda upp en av förlaget tillåten version av artikeln i Haris säkerställer att högskolans forskningsoutput och aktiviteter dokumenteras, bevaras permanent och finns tillgängliga för fortsatt användning. Hanken uppmanar sina forskare att bekanta sig med villkoren i publiceringsavtalen och med  förlagens riktlinjer för upphovsrätt, tillstånd för författare att dela och återanvända material samt riktlinjer för forskningsdata. Hanken rekommenderar inte att publicera i en publiceringskanal där förlaget trots förhandlingar inte går med på att ge författaren tillstånd för återanvändning och parallellpublicering.[1] Forskare som väljer att publicera grön open access (parallellpublicering) bör kontrollera huruvida förlaget tillämpar en embargoperiod som hindrar omedelbar öppen tillgång till den parallellpublicerade kopian som laddas upp i Haris

Hybridpublicering är ett alternativ då det påskyndar övergången till helt öppen publicering som en del av ett transformativa avtal. Ett transformativt avtal innebär att avtalet mellan en prenumerant (t.ex. ett universitetsbibliotek) och ett förlag övergår från en prenumerationsbaserad modell till en open access-modell. Som medlem i FinElib-konsortiet strävar Hanken efter att få tillgång till open access-avtal eller avtal med rabatt på publiceringsavgift med förlagen. De flesta av FinElibs avtal med förlagen är transformativa avtal som är kompatibla med Plan S. Hankens bibliotek har aktuell, uppdaterad information om Rabatt på publiceringsavgift (APC) för att publicera open access i libguiden om open access.

Hanken har sedan år 2020 allokerat interna medel för att publicera open access om forskarens måltidskrift inte ingår i de tidskriftslistor som omfattas av FinElibs transformativa avtal. Vissa kriterier gäller för att anhålla om dessa medel. Ekonomiskt stöd för publiceringsavgift tillhandahålls även för att publicera en referentgranskad monografi open access (BPC book processing charge). Se Hankens interna medel för publiceringsavgift i libguiden om open acess.

Hanken följer upp kostnaderna för open acess-publicering och de totala kostnaderna för publiceringsavgifter, vilket innefattar APC, BPC, inlämningsavgifter och produktionsrelaterade avgifter (t.ex. färgbilder eller illustrationsavgifter). Hankens bibliotek registrerar information om publiceringsavgifter i Haris. Uppgifterna om publiceringsavgifter som registreras i Haris rapporteras till Undervisnings- och kulturministeriet.

Avhandlingar (magister-, licentiat- och doktorsavhandlingar) är allmänna handlingar (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1999/621) som Hanken är skyldig att arkivera. Med författarens tillstånd kan magisteravhandlingar publiceras med olika grader av tillgänglighet i Hankens publikationsarkiv DHanken. Avhandlingar med begränsad tillgänglighet kan sändas till läsare som efterfrågar dem. Doktorander följer rutiner och instruktioner för publicering av avhandlingar.

När en forskare väljer licensvillkor är rekommendationen att inte i onödan begränsa fortsatt användning av den vetenskapliga publikationen och att användningsvillkoren ska vara tydligt angivna. Hanken rekommenderar den standardiserade maskinläsbara licensen CC BY 4.0, som är en av sex Creative Commons-licenser. Licensrekommendationen gäller även för avhandlingar.


[1] Hankens forskare kan kontrollera förlagens riktlinjer för upphovsrätt och vilka villkor som gäller för parallellpublicering i tjänsten Sherpa Romeo. Om förlaget inte tillåter parallellpublicering i publikationsarkiv (som DHanken) kan forskaren föreslå en ändring. Biblioteket och juridisk service ger råd i frågan.

Open access alternativ och möjligheter på Hanken

open access logo   Bild: Open access logo.

Open Access (OA) betyder öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och innebär att vetenskapliga publikationer görs fritt tillgängliga på internet i digital form. Detta främjar spridningen av forskningsresultat både inom vetenskapssamfundet och till en större allmänhet. Läsare får läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till OA-publikationer utan kostnad. Det finns tre huvudsakliga typer av open access-publicering:

 • Guld open access: En artikel görs fritt tillgänglig på förlagets hemsida omedelbart vid publicering. Tidskriften kräver ingen prenumerationsavgift av läsaren, men ofta tas en publiceringsavgift (article processing charge, APC) ut för att täcka tidskriftens administrativa kostnader. Guld open access kan ibland även vara kostnadsfri för författaren. I en tidskrift som är guld open access är alla artiklar fritt tillgängliga omedelbart vid publicering.
 • Hybrid open access: En artikel publiceras i en prenumerationsbaserad tidskrift, men författaren betalar en publiceringsavgift för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. I en hybridtidskrift kan vissa artiklar vara fritt tillgängliga, medan andra är tillgängliga endast för prenumeranter.
 • Grön open access (parallellpublicering): En av förlaget tillåten version av artikeln parallellpubliceras i ett öppet publikationsarkiv, ofta i högskolans publikationsarkiv eller i ett ämnesarkiv. Den parallellpublicerade versionen är oftast en s.k. post print-version, d.v.s. det referentgranskade manuskriptet (author´ accepted aanuscript, AAM). Grön open access är gratis, men tillgången till artiklar kan fördröjas om förlaget tillämpar en embargoperiod. Grön open access kallas även parallellpublicering.

Vid parallellpublicering är det viktigt att kontrollera förlagets policy för open access, d.v.s. vilken artikelversion som är tillåten att arkivera och om parallellpubliceringen omfattas av ett embargo. I Sherpa Romeo används följande artikelversioner:

 • Preprint: det inlämnade manuskriptet, som inte är referentgranskat.
 • Postprint: manuskriptet är accepterat för publicering och referentgranskat, men saknar tidskriftens layout (author’s accepted manuscript, AAM).
 • Proof: korrektur, oftast (delvis) försedd med tidskriftens layout.
 • Version of record (VoR): den slutliga publicerade versionen som har tidskriftens layout.

Hankens forskare kan få stöd för att publicera open access på olika sätt, t.ex.:

Forskare väljer de publiceringskanaler som de anser vara de mest lämpliga beträffande kvalitet och effektivitet:

 • Publikationens öppenhet (guld, hybrid och grön open access utan embargon) är en viktig faktor vid valet av publiceringskanal.
 • Författarna till publikationen uppmanas att undanhålla rättigheterna till publikationen för att kunna använda den i framtiden. Det rekommenderas inte att publicera i en publiceringskanal där förlaget vägrar ge författare tillstånd för återanvändning och parallellpublicering.
 • Ytterligare användning av publikationen begränsas inte i onödan och användarvillkoren ska vara tydligt angivna. Det rekommenderas att använda CC BY 4.0-licensen som är en av sex Creative Commons-licenser.

Information om OA finns i Hankens LibGuide om Open access.

Tilläggsläsning och källor

Directory of Open Access Journals – DOAJ logo

 • Publication Forum: Det nationella Publikationsforumet (på finska Julkaisufoorumi, Jufo) delar vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier, konferenspublikationer, bokförlag) i tre nivåer (1 = grundläggande, 2 = ledande, 3 = topp). Bedömningar utförs av 23 disciplinspecifika expertpaneler bestående av cirka 200 framstående Finska eller Finlandsbaserade forskare.

 Publication Forum logo