Skip to Main Content

Dynasty

Hankens ärendehanteringsprogram

Hankens avtal och avtalsprocessen


När ett avtal är undertecknat av den som har rätt att underteckna det, ska båda exemplaren inkl. bilagor, avtalsblankett och upphandlingsbeslut sändas till registrator, som ombesörjer att det sänds till motparten för underskrift samt registrerar det i Dynasty. Ifall en pappersversion finns så arkiveras orginalet i registrators arkiv. En kopia av det undertecknade avtalet sänds också till avtalsägaren. Avtalsägaren bör informera registrator omedelbart om alla ändringar i villkor och avtalsperiod. Mera information om upphandlingar och avtal finns på sidan om juridisk service.