Skip to Main Content

Referensguide (APA 7)

Böcker, avhandlingar & uppslagsverk

En hänvisning till en bok, dvs. en monografi (en separat utgiven skrift), ska i källförteckningen innehålla information om upphovsman, titel och utgivning. Bokens titel kursiveras. Använd bokens titelsida som källa för informationen, inte bokens pärm. Om boken ingår i en serie, lägg till seriens namn och vilket nummer i serien publikationen har.

Läs mer om hur du refererar till källor med fler än två författare här.

 

I texten

Mall (Author, year)

Exempel (Sikarskie, 2021)

Exempel (Bodie & Kane, 2021)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Inital. (år). Titel. Förlag. DOI

Mall Författare, Initial., & Författare, Initial. (år). Titel (upplaga). Förlag. DOI

Exempel Bodie, Z. & Kane, A. (2021). Investments (12th edition, international student edition). McGraw-Hill Education.

Exempel Sikarskie, A. G. (2021). Storytelling in luxury fashion: Brands, visual cultures, and technologies. Routledge.

Elektroniska böcker är ofta identiska med den tryckta versionen. Referensen till en e-bok utformas därför på samma sätt som för en tryckt bok.  Om e-boken har en DOI-nummer (Digital Object Identifier), ta med den i slutet av referensen. Om en bok är fritt tillgänglig på nätet och saknar en DOI-nummer, ta med URL i stället.

 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel Enligt Wang (2008)...

Exempel (Carroll & Zettetrling, 2009)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (år). Titel. Förlag. DOI/URL

Exempel Wang, J. (2008). Brand new China: advertising, media and commercial culture. Harvard University Press.

Exempel Carroll, J. & Zetterling, C-M. (2009). Guiding students away from plagiarism. KTH Learning Lab. https://www.tvrl.lth.se/fileadmin/tvrl/files/Guidingstudents_plagiarism.pdf

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Foucault, 2011)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (år). Titel. (Initial. Översättarens efternamn, Övers.; upplaga). Förlag. (Originalutgåvan publicerad år).

Exempel Foucault, M. (2011). Madness: The invention of an idea. (A. Sheridan, Övers.). Harper Perennial Modern Thought. (Originalutgåvan publicerad 1954)

Ett samlingsverk (en antologi) är en bok som har en redaktör som upphovsman i stället för en författare. Flera olika författare bidrar med artiklar eller avsnitt i boken. Samlingsverk kan vara t.ex. kursböcker, årsböcker och konferenspublikationer. Om du hänvisar till samlingsverket som helhet se Redaktörer.

Det är vanligare att man hänvisar till en enskild artikel eller ett kapitel som ingår i ett samlingsverk. När man refererar till ett kapitel eller en artikel i ett samlingsverk är det kapitlets/artikelns författare som är huvuduppslagsord. Texthänvisningen består då av denna persons efternamn samt publiceringsårtal.

I källförteckningen anges först uppgifter om det enskilda kapitlet och därefter uppgifter om boken som helhet. Lägg till ett I (bokstaven i) före uppgifterna om boken som helhet. Efter redaktörens namn lägger man till bestämningen (red.) Bokens titel kursiveras. Artikelns start- och slutsida anges också.
 

I texten

Mall (Kapitlets/artikelns författare, år)

Exempel (Celik, 2019)

Exempel (Dorfman, 2003)

Exempel According to Leyshon (2003)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial (år). Kapitlets/artikelns titel. I Redaktörens initial. Efternamn (Red.), Samlingsverkets titel. (upplaga, s. startsida-slutsida). Förlag. DOI

Exempel Celik, U. (2019). Survival analysis of a bank marketing campaign. I Ö. Yilmaz (Red.), New Trends in Management Studies. (p. 179-192). Peter Lang.

Exempel Dorfman, P. W. (2003). International and cross-cultural leadership research. In B. J. Punnett & O. Shenkar (Red.), Handbook for international management. (p. 265-355). University of Michigan Press.

Exempel Leyshon, A. (2003). Money and finance. I E. Sheppard. & T. L. Barnes (Red.), A companion to economic geography. (Blackwell companions to geography 2). (p. 432-449). Blackwell.

En källhänvisning till en avhandling ska innehålla lärosätets namn och vilken typ av avhandling det gäller, t.ex. magisteravhandling eller doktorsavhandling (diss.). Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen ange även databasens namn och URL.

 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Vozian, 2022)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (år). Titel. [Avhandlingstyp, universitetets namn]. Databasens/arkivets namn. URL

Tryckt

Andersson, T. (2008). Leadership and effective management. [Master’s thesis, Hanken School of Economics].

Från databas eller publikationsarkiv

Vozian, K. (2022). Understanding financial stability: climate-related considerations and financial markets operations. [Doktorsavhandling, Svenska handelshögskolan]. Dhanken. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/524348

Yoa Liu, L. (2020). Do auditors help prevent data breaches? [Doctoral dissertation, University of Chicago Booth School of Business]. ProQuest Dissertations and Theses.

Signerad artikel i uppslagsverk

En hänvisning till en signerad artikel i ett uppslagsverk har artikelförfattaren som huvuduppslag. Därefter följer årtal, artikelns titel samt uppslagsverkets titel. Uppslagsverkets titel kursiveras. Om uppslagserket du citerar finns på webben, lägg till URL. Om uppslagsverket kontinuerligt uppdateras, lägg till datum då du använde det och ersätt utgivningsårtalet med u.å. (=utan årtal).
 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel Kroppsspråk definieras ... (Simmering, 2006)

Exempel Med assets requirements avses... ( Lee & Lee, 2015)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial (år). Uppslagsord. I Uppslagsverkets titel. Förlag. URL

Exempel Simmering, M.J. (2006). Body language. I M. M. Helms (Eds.) Encyclopedia of management. Gale.

Exempel:Lee, A.C. and Lee, C.-F. (Red.). (2015). Assets Requirements. I Encyclopedia of Finance. Springer.

 

Osignerad artikel i uppslagsverk

En hänvisning till en osignerad artikel i ett uppslagsverk har uppslagsverkets titel som huvuduppslag.
För ett elektroniskt uppslagsverk anges år för senaste uppdatering, uppslagsordet samt webbadress och datum för nedladdning.

 

I texten

Mall (Utgivare, årtal)

Exempel (Investopedia, n.d.)

 

I källförteckningen

Mall Utgivare (år). Uppslagsord. I Uppslagsverkets titel. Hämtad datum från URL.

Example Investopedia (u.å.). Accounting cycle. I Investopedia. Hämtad 10.05.2023 från https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-cycle.asp

 

Wikipedia-artikel

Notera att Wikipedia inte betraktas som en pålitlig källa i en akademisk kontext.

Wikipedia uppdateras kontinuerligt och därför bör datum för senaste uppdatering alltid tas med i källförteckningen. I texthänvisningen räcker det med årtalet. Datum för senaste uppdatering i Wikipedia hittas under "Historia".

 

I texten

Mall ("Uppslagsord", 2023)

Exempel ("Chatbot", 2019)

 

I källförteckningen

Mall Uppslagsord (datum för senaste uppdatering). I Wikipedia. URL

Exempel Chatbot (22.03.2023). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Artiklar

En referens till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare, år och artikelns titel. Därefter följer uppgifter om tidskriftens titel och detaljer om utgivning. Tidskriftens titel kursiveras. Uppgifter om volym, nummer samt start- och slutsida anges också. Du kan slå upp hur du refererar till artiklar med fler än två författare under olika typer av upphovsmän.
 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Liljander & Jurriens, 2001)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial (år). Artikelns titel. Tidskriftens titell, volym(nummer), start- och slutsida. DOI

Exempel Liljander V. & Jurriens P. (2001). Exploring consumer evaluations of e-services: A portal site. International Journal of Service Industry Management, 12(4), 359−377.

Exempel Ittonen, K., Vähämaa, E. & Vähämaa, S. (2013). Female auditors and accruals quality. Accounting Horizons, 27(2), 205-228. https://doi.org/ 10.2308/acch-50400

Om artikeln saknar en DOI-nummer och hittas fritt tillgänglig online, lägg då till URL. Om artikeln enbart finns i en licensbelagd biblioteksdatabas behövs ingen länk.

 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Predelius & Amine, 2022)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial (år). Artikelns titel. Tidskriftens titell, volym(nummer), start- och slutsida. URL

Exempel Predelus, W. & Amine, S. (2022). The insolvency choice during an economic crisis: the case of Canada. Quantitative Finance and Economics, 6(4), 658-668. https://doaj.org/article/f9e93ac1d2d84e948ff72dc0663d25ea

En hänvisning till en artikel i en dagstidning anges på liknande sätt som en tidskriftsartikel. Om artikeln är signerad står författaren som huvuduppslag, följt av årtal, artikelns titel, tidningens titel och utgivningsdagens datum. Om artikeln är osignerad står artikelns titel, eller de första orden i titeln, som huvuduppslag. Om du använder en artikel som finns på dagstidningens eller tidskriftens webbsida följ reglerna för webbsidor.  och datum då du har hämtat artikeln. Om du läst den digitala artikeln i ett pressarkiv (t.ex. Epress eller Pressreader) där dagstidningen motsvarar den tryckta versionen, hänvisa till artikeln som om den vore tryckt.

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Forbes, 2021)

Exempel According to Forbes (2021)

Exempel På grund av coronapandemin … (Employers are the 2021)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial (datum). Artikeltitel. Dagstidningstitel. URL

Exempel Forbes, S. (20.04.2021). End the lockdowns now. Forbes.

Exempel Stockmann vinstvarnade (2014). Hufvudstadsbladet (14.10.2014). Hämtad från http://hbl.fi/nyheter/2014-10-14/668526/stockmann-15.10.2014

Ljud & bild

Om du använder en figur eller tabell som härstammar från en annan publikation ska källan alltid anges. Enligt APA-systemet räknas alla visuella uttryck som figurer, förutom tabeller.

Texthänvisningen ska innehålla information om upphovsman, år och sidangivelse.  Källhänvisningen placeras både i texten på rätt ställe och under bilden. I källförteckningen görs hänvisningen i enlighet med vilken typ av källa som använts (bok, artikel, webbsida etc.).

Tänk på att illustrationer är upphovsrättsligt skyddade och kan kräva tillstånd av rättsinnehavaren för att få användas. Bilder som fritt får laddas ner, editeras och användas i vilket sammanhang som helst utan att ange upphovsman hittar du till exempel på Pixabay och Unsplash. Du kan i regel använda clip art från program som Microsoft Word eller PowerPoint utan referens och tillstånd.

Formulera din text på så sätt att  läsaren förstår till vilken bild, figur eller tabell du hänvisar till.

Mer information

 

I texten

Mall (Författare/Organisation/användarnamn, år)

Exempel (Batat, 2019)

Exempel Batat visar att ... (2019)

 

Information i anslutning till (under) figuren/tabellen

 

Mall Från/Modifierad från Titel. (År). Initialer, Efternamn  [typ av media]. URL. Licens

Exempel Modifierad från Cash and voucher assistance in humanitarian contexts (2023). R. Harping . http://hanken.fi. CC BY SA 3.0

 

 

I källförteckningen

I källförteckningen görs hänvisningen i enlighet med vilken typ av källa som använts (bok, artikel, webbsida etc.). Referensen skrivs utan licens och preposition.

Exempel HelpinghandVK. (2016). Introduction to business studies. Wikiversity [webbsida] https://en.vikiversity.org/wiki/Introduction_to_Business_Studies

Hur du hänvisar till en intervju beror på om du citerar en intervju som någon annan gjort, eller om du själv gjort intervjun och som inte har blivit publicerad. Om ditt forskningsmaterial består av intervjuer, kan de anonymiseras, men borde ändå hänvisas till på ett sådant sätt att läsaren kan särskilja dem från varandra. Notera att intervjuer som är en del av ditt empiriska material inte anses vara muntliga källor. De kan presenteras t.ex. i ett appendix.

Se även muntliga källor.

 

För YouTube eller Vimeo videor är upphovsmannen alltid namnet på kontot dit videon har laddats upp. Om det är viktigt för läsaren att veta vem som pratar i videon, nämner du namnet på den personen i den löpande texten.

 

I texten

Exempel: Akademiskt skrivande enligt Tim Urban är… (TED, 2016).

 

I källförteckningen

Exempel Namn på YouTube-kontot. (publiceringsdatum). Titel [Video]. Webbsidans namn. URL

Exempel TED. (6.4.2016). Inside the mind of a master procrastinator [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU
 

Filmer

Regissören anses vara upphovsman till en film. I det fall regissören är okänd, använd någon annan person i liknande ställning som författare. Lägg även till typ av material i hakparentes (film, DVD etc.). 

 

I texten

Exempel: I filmen The wolf of Wall Street (Scorsese, 2013) har huvudrollsinnehavaren …

 

I källförteckningen

Mall Efternamn, Initial. (Regissör). (år). Titel [Film/DVD/TV show]. Produktionsbolag. 

Exempel Scorsese, M. (Regissör). (2013). The wolf of Wall Street [Film]. Red Granite Pictures.

 

TV-serier

I en referens för TV-serier betraktas producenten/producenterna som upphovsman.

 

I texten

Exempel TV-serien Follow the money handlar om... (Bernth, 2016-2019).

 

I källförteckningen

Mall Efternamn, Initial. (Producent) Seriens namn (År serien visades). [TV-serie]. Produktionsbolag.

Exempel Bernth, P. (Producent). Follow the money (2016-2019). [TV-serie]. Danmarks radio; Norsk Rikskringkasting; Sveriges Television.

 

Episod i TV-serie

Om du hänvisar till ett specifikt avsnitt i en TV-serie är det författare tillsammans med regissören som anges som upphovsman.

 

I texten

Mall (Efternamn, år)

Exempel (Novak & Kwapis, 2005)

 

I källförteckningen

Mall Efternamn, Initial (Författare) & Efternamn, Initial (Regissör). (Datum). Avsnittets titel (Säsongens nummer, Avsnittets nummer) [Del i TV serie]. I Efternamn, Initial. (Exekutiv producent), Namn på TV-serien. Produktionsbolag.

Exempel Novak, B. J. (Författare) & Kwapis, K. (Regissör). (11.10.2005) The fire (Säsong 2, avsnitt 4) [Del i TV-serie]. I Daniels, G. (Exekutiv producent), The Office. NBC; Reveille Productions; Deedle-Dee Productions.

 

Podcast

I texten

Mall (Upphovsman, år)

Exempel (Haga & Sundvik, 2020-nutid)

Exempel Podcasterna med Jesper och Dennis handlar om... (2020-present)

 

I källförteckningen

Exempel Haga, J. & Sundvik, D. (2020-nutid). After-class med Jesper och Dennis [podcast]. Hanken podcast. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/bloggar-poddar/after-class-med-jesper-dennis

 

Episod av podcast

I texten

Mall (Upphovsman, år)

Exempel (Zhuravleva, 2022)

Exempel Zhuravleva förklarar att... (2022)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (Programledare). (Datum). Titel (Avsnittets nummer) [podcastavsnitt]. I Titel. Utgivare. URL

Exempel Zhuravleva, A. (Programledare). (24.10.2022). Algorithmic bias - the dark side of social media (Nr. 34). I Sustainability unwrapped. Hanken Svenska handelshögskolan. https://bit.ly/3SzPGwW

Det är inte nödvändigt att notera att du uttryckligen hänvisar till en ljudbok. Referenserna både i texten och i källförteckningen motsvarar det som gäller för en tryckt bok. Om du citerar en ljudbok bör du förse texthänvisningen med en tidsstämpel för tiden då citatet inleds.

Webben

Då du hänvisar till information på webben, fundera på vilken typ av källa det gäller. Är det frågan om en webbsida, en publikation i PDF-form eller kanske ett blogginlägg? Om webbsidan kan jämföras med en tryckt publikation (t.ex. bok, artikel, avhandling, årsberättelse) anges referensen enligt modellen för respektive typ av källa.

För en webbsida ska källhänvisningen i princip innehålla samma information som för ett tryckt dokument. Som upphovsman kan det finnas en namngiven person eller en organisation. Om dessa saknas anges webbsidans titel, dvs. på samma sätt som man gör med artiklar och böcker som saknar en namngiven författare. Webbsidans titel kursiveras. Det årtal som anges är publiceringsdatum eller datum för senaste uppdatering. Om året saknas kan man använda förkortningen u.å. (utan år).

 

I texten

Mall (Organisation/Webbsidans titel, år)

Exempel Plagiarism är… (Linnaeus University, 2015)

Exempel (Baltic Yachts, u.å.)

 

I källförteckningen

Mall Författare/Organisation. (år). Websidans titel. URL.

Exempel Linnaeus University. (2015). Refero: an anti-plagiarism tutorial. https://refero.lnu.se/english/

Exempel Baltic yachts. (u.å.). Sailing sustainably through the 21st century. https://www.balticyachts.fi/greener/

Exempel Race, M. (04 April, 2023). Virgin orbit: Richard Branson's rocket firm files for bankruptcy. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-65172594

Att hänvisa till inlägg i sociala medier följer samma modell som när man hänvisar till andra webbdokument.

Om en person är upphovsman, anges upphovsmannen som uppslagsord. En organisation eller ett företag kan också stå som upphovsman. Om upphovsman saknas fungerar inläggets rubrik som huvuduppslag. Inom hakparentes specificeras vilken typ av medium det gäller.

Vissa typer av information i sociala medier kan kategoriseras som personlig kommunikation. Detta gäller t.ex. statusuppdateringar i slutna Facebook-grupper. Du måste då ha personens tillstånd för att hänvisa till informationen.

Om sociala medier är föremål för din undersökning kan de listas i en separat förteckning över ditt undersökningsmaterial. I förteckningen bifogas då information som gör det möjligt att återfinna källan som t.ex. rubrik, webbadress och åtkomstdatum.

 

I texten

Mall (författare, år)

Exempel Idun’s Apples affärsmodell … (Idun’s Apple, 2010)

Exempel Enligt Godin … (2021)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (datum). Titel [Statusuppdatering]. Mediets namn. URL

Mall Namn på grupp (datum). Postens titel. [typ av media]. Mediets namn. URL.

Exempel Idun’s Apple (19.3.2010). Idun’s Apple now delivers to all of EU. [Statusuppdatering] Facebook. http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Iduns-Apple/197497928293?ref=ts

Exempel Flying solo Micro business community (12.05.2021). Why does every website look the same? [Diskussionsforum] https://www.flyingsolo.com.au/forums/topic/why-does-every-website-look-the-same/

Ett blogginlägg kan jämföras med en signerad tidningsartikel, där bloggarens namn anges som upphovsman. Blogginläggets rubrik fungerar som titel och bloggens namn motsvarar tidningens namn och kursiveras.

 

I texten

Mall (blogger, datum)

Exempel (Godin, 10.05.2023)

 

I källförteckningen

Mall Efternamn, Initial (datum). Titel [Blogpost]. Bloggens namn. URL

Exempel Godin, S. (10.05.2021). Why the blockchain matters. [Blogg]. Seth's blog. ttps://seths.blog/2021/05/why-the-blockchain-matters/

Tweet

I texten

Mall (Författare, datum)

Exempel (Economist impact, 24.04.2023)

Exempel (Gates, 30.04.2023)

I källförteckningen

Mall Författare, Initial/Organisation [@användarnamn]. (datum). Titel [Tweet]. Mediets namn. URL

Exempel Economist impact [@economistimpact]. (24.04.2023). #Ad Learn how #ChromeOS and GoogleCloud are using cloud technologies to help companies achieve their net-zero goals  [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/economistimpact/status/16504847439250

Exempel Gates, Bill [@Billgates]. (30.04.2023). As we rely more and more on electricity, it's vital to find innovative ways to generate clean power. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1652432645790498816

 

Twitterprofil

Lägg till datum för när du använt källan och ange utgivningsår som okänt (u.å.) p.g.a att innehållet förändras över tid.

 

I texten

Template (Författare, u.å.)

Exempel (Economist impact, u.å.)

Exempel (Gates, u.å.)

I källförteckningen

Mall Författare, Initial./Organisation. [@användarnamn]. (u.å.). Tweets [Twitterprofil]. Twitter. Hämtad datum från URL

Exempel Economist Impact. [@economistimpact]. (u.å.). Tweets [Twitter profile]. Twitter. Hämtad 03.05.2023 från https://twitter.com/economistimpact

Exempel Gates, B. [@Billgates]. (u.å.). Tweets [Twitterprofil]. Twitter. Retrieved 03.05.2023, from https://twitter.com/BillGates/status/1652432645790498816

Om länken till ett dokument på webben är allt för lång kan du använda en URL- eller DOI-förkortare. Kontrollera alltid att länken fungerar innan du använder den i källförteckningen. Det finns ett flertal tjänster på webben som erbjuder URL-förkortare. För förkortade DOI använd http://shortdoi.org/.

Som regel anges inte text som genererats med hjälp av AI-verktyg som källa. En sådan text är varken tillförlitlig eller återskapningsbar. Enligt APA:s rekommendationer hänvisar man till texten som en produkt av en algoritm. Du hänvisar således till AI-modellen och dess utvecklare. Hanken har utförliga regler för hur du ska använda AI-baserade verktyg i dina studier. Du bör alltid beskriva i texten på vilket sätt du använt den. Hur du hänvisar till AI-genererade bilder hittar du i här.  

 

Läs mer:

Hanken: användning av artificiell intelligens i studier och undervisning

Uppsala universitet: Om att referera till generativ AI

APA Style: How to cite ChatGP

 

I texten

Mall (Utvecklare/Utgivande organisation, År)

Exempel (OpenAI, 2023)

Exempel  Genom användning av OpenAI (2023)…

 

I källförteckningen

Mall Utvecklare. (År). AI-modellens namn (Version) [Modelltyp]. URL

Exempel OpenAI. (2023). ChatGPT (Version GPT-3-5) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/chat

Konferenspublikationer & rapporter

En konferenspublikation kan vara s.k. papers eller posters som har publicerats i en konferenspublikation (proceedings) och som innehåller material som presenterats vid en viss konferens, symposium, kongress eller ett s.k. meeting. En konferenspublikation innehåller ofta presentationer av ny forskning.

 

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel Enligt en undersökning (Gunawan & Sari, 2021) har...

 

I källförteckningen

Mall Efternamn, Initial. (år). Konferenspublikationens titel. I Initial. Redaktörens efternamn (Red.), Konferenspublikationens titel (s. första sidan-sista sidan). Utgivare. DOI/URL

Exempel Gunawan, G.H. & Sari, W. P. (2021). Marketing Communications During the 2020 Pandemic: Case Study of The Star Fit Grand Paragon. I Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021) (s. 685 - 690). https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.108

En rapport från en myndighet, institution eller organisation (t.ex. ett företag) saknar ofta en person som författare och detta bör beaktas när du refererar till denna typ av källa. Författaren till en årsrapport från ett företag är oftast företaget själv, inte någon person. Om rapporten ingår i en serie, ange även seriens titel och publikationens nummer, om detta tillför viktig information för din text.

 

I texten

Mall (Organisation, year)

Exempel H&M Group (2020) has developed....

Exempel Since 2013 the KWH Group has strengthened... (KWH Group, 2023)

Exempel Finland's GDP is projected... (Ministry of Finance, 2022)

 

I källförteckningen

Mall Organisation. (Year).Title. (Title of seriers Serial number) Publisher. URL

Exempel Ministry of Finance (2022). Economic survey, winter 2022: Economic prospects. Publications of the Ministry of Finance 2022:81. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-221-5 

Exempel H&M Group (2020). Sustainability performance report 2020. H&M Group. https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf

Exempel KWH Group (2013). KWH annual review 2013. KWH Group. http://www.kwhgroup.com/English/Annual_report

Specialfall

Referenssystemet APA har inga specifika regler för hur man hänvisar till lagar. Använd de rekommendationer som ges för det land vars lagstiftning du använder.

Använd lagens officiella namn på det språk du skriver på och det nummer som lagen har i författningssamlingen. Första gången du hänvisar till lagen, använd lagens hela namn, de följande gångerna kan du använda officiella förkortningar om en sådan finns. Om en lag har ett långt namn, kan du korta av det i texthänvisningen genom att t.ex. använda de 3-5 första orden i lagens titel. Om du hänvisar till en specifik paragraf, lägg till paragrafnumret i texthänvisningen.

En lista på lagars officiella förkortningar hittas i databasen Edilex. Exemplen nedan hänför sig till finländsk lagstiftning. Läs mera om att hänvisa till lagstiftning i Svenskt lagspråk i Finland.

Om du hänvisat till ett flertal lagar kan du lista dem i en separat källförteckning, men om de är endast ett fåtal kan de ingå i din källförteckning. Diskutera med din lärare i osäkra fall.

 

I texten

Mall (Lagens titel, nummer/år)

Exempel Enligt lagen om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009).

Exempel Enligt 12 och 13 (878/2008) i lagen om finansinspektionen...

Exempel Enligt 2 kap. 10 § 1 mom. (878/2008) i lagen om finansinspektionen …

Exempel I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen (RP 158/2014 rd) konstateras …

 

I källförteckningen

 

Mall Lagens namn (nummer/år). URL

Exempel Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009).

Exempel Lag om Finansinspektionen (878/2008). https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2008/20080878

Exempel Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen. RP 158/2014 rd. http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140158

Mjukvaror och applikationer som nämns i texten, men inte använts som källa behöver ingen formell hänvisning. Om du däremot har citerat eller refererat till en mjukvara eller applikation, bör du göra både en texthänvisning och inkludera en referens i källförteckningen. Om ingen specifik utvecklare hittas, blir företaget upphovsman.

 

I texten

Mall (Utvecklare, år)

Exempel Mobilapplikationen Kony HR ökade företagets... (Kony ,2014)

 

I källförteckningen

Mall Utvecklare. (År). Namn på mjukvaran (Versionsnummer) [Beskrivning av form]. Företag. URL

Exempel Showpad (2014). Showpad (Version 3.4.5) [Mobilapplikation]. http://www.showpad.com/

Example Kony (2014). Kony Mobile HR [Mobile application]. http://www.kony.com/products/apps/hr

 

En hänvisning till en standard ska innehålla information om utgivare, standardens namn och nummer och utgivningsår. Upplagan anges då det är andra upplagan eller senare. Om du har använt en standard i elektronisk form, lägg till standardiseringsorganisationens URL.
 

I texten

Mall (Upphovsman, år)

Exempel (Finnish Standards Association, 2015).

Exempel (British Standards, 2008)

 

I källförtreckningen

Mall Upphovsman. (år). Standardens titel (standardnummer). Utgivare. Utgivarens URL

Exempel Finnish Standards Association SFS (2015). Quality management systems: requirements (SFS-EN ISO 9001). Finnish Standards Association. https://sfs.fi/en/

Exempel British Standards Institution (2008). 2008 Quality management systems: requirements (BS EN ISO 9001). British Standards Institution. https://www.bsigroup.com/

Om en källa inte är tillgänglig för läsaren, hänvisar man till den på samma sätt som till personlig kommunikation. I personlig kommunikation (muntliga källor) inkluderas t.ex. epostmeddelanden, textmeddelanden, chatforum, intervjuer som du själv gjort, telefonsamtal, tal, inspelade föreläsningar och brev. Om du hänvisar till en muntlig källa, försäkra dig om att du har personens tillstånd.

Muntliga källor inkluderas ej i källförteckningen eftersom de inte är tillgängliga för läsaren.

 

I texten

Mall (Initial, Efternamn, typ av personlig kommunikation, datum)

Exempel (D. Anderson, epostmeddelande, 21.03.2023)

Exempel Enligt David Anderson (personlig kommunikation, 21.03.2023)

 

I källförteckningen

Personlig kommunikation inkluderas inte i källförteckningen. 

Om du vill använda material som inte ännu publicerats formellt, som t.ex. hittas i ett pre-print arkiv eller publikationsarkiv, ska du särskilja dessa verk från andra med en lämplig anmärkning. tidsangivelsen i referensen är det år verket färdigställts eller när manuskriptet skrevs. Lägg till arkivets/databasens namn i källförteckningens referens. Artiklar som är under utgivning är dokument som har blivit accepterade för publicering men inte ännu har blivit tilldelade någon publikations volym eller nummer. Preprint är en version av en akademisk text som föregår peer-reviewprocessen. 

 

I texten

Mall (författare, under utgivning)

Mall (författare, år)

 

I källförteckningen

Mall Författare, Initial.(under utgivning). Titel. Förlag.

Mall Författare, Initial. (år). Title. Archive/repostory. DOI

Example Rosário, A. T. & Carmo Dias, J. (2022). Fuzzy logic: an application into marketing strategy. Preprints.org. https://doi.org/10.20944/preprints202206.0378.v1

Hur du hänvisar till material i stängda miljöer som t.ex. ett intranät eller en lärplatform beror på om dina läsare kan nå dina källor eller inte.

 

Material i stängda miljöer som är tillgängligt för läsarna

Föreläsningsunderlag och presentationer i en lärplattform, t.ex. Moodle, anses vara opublicerat material. Här bör man lägga till information om typ av dokument i referensen i källförteckningen (t.ex. Powerpointpresentation), Worddokument) efter titeln. Om materialet i lärplattformen består av artiklar eller delar av böcker, hänvisar man till dem enligt de regler som gäller den typen av källa efter titeln. Om du hänvisar till en föreläsning du har deltagit i, är det reglerna för personlig kommunikation som gäller.

 

I texten

Mall (Upphovsman, år)

Exempel (Holmlund, 2022)

Exempel Enligt Holmlund ... (2022)

 

I källförteckningen

Mall Upphovsman, Initial. (datum). Titel [Typ av källa]. Namn på lärplattform/Intranät. URL till loginsidan

Exempel  Holmlund, S. (16.9.2022). How to use your references. [PowerPointpresentation]Moodle. https://https://moodle.hanken.fi/moodle/

 

Material in stängda miljöer som inte är tillgängligt för läsaren

Om läsaren inte har tillgång till källorna, hänvisa till dem i enlighet med reglerna för personlig kommunikation.

Om du ordagrant citerar en källa, eller om du av andra orsaker, t.ex. för att underlätta för läsaren, vill specificera exakt varifrån i din källa du tagit informationen, lägg till sidnummer i texthänvisningen för textkällor och tidsstämpel för ljud och film. I själva texten lägger du även till citationstecken före och efter citatet.

 

I texten

Exempel (Anderson, 2022, s. 54)

Exempel Enligt Anderson (2022, s. 54) är konsumenternas...

 

Citera text som saknar sidnumrering

En del digitalt material saknar sidnumrering. Detta kan bero på att materialet är publicerat i något annat format än PDF. Det kan också hända att den sidnumrering du ser har skapats utgående från vilken ”device” du använder eller storleken på din skärm. Den typen av sidnumrering ska du inte använda i en referens.

De finns andra sätt att citera ett specifikt ställe i texten. Du kan i stället använda kapitelrubriker eller nummer på stycken. Ersätt sidnummer i din texthänvisning med kapitlets eller underkapitlets rubrik. Om kapitelrubriken är för lång, lägg till endast titelns början för att bibehålla din texts läsbarhet. Du kan även ersätta sidnummer med nummer på det stycke i källan som du hänvisar till. Räkna styckena manuellt om de inte är färdigt numrerade. Du kan även kombinera med både kapitelrubrik och styckenummer i texthänvisningen, speciellt när kapitlet är långt eller om du vill underlätta för läsaren att hitta texten du citerar.

Exempel (Kara, 2018, Choosing a research question).

Exempel (Huovinen, 2020, st.7)

Exempel (Kara, 2018, Choosing a research question, st. 3)

 

Citat från audiovisuellt material

Vid direkta citat från audiovisuellt material, lägg till en tidsstämpel för stället där ditt citat inleds.

Exempel (Entrepreneur, 2017, 1:46)

Material som saknar utgivningsår

Ersätt utgivningsåret med u.å. (=utan år) både i texthänvisningen och i källförteckningen.

 

Material utan sidnumrering

Se fliken "Hänvisa till en specifik plats i din källa"

 

Material utan författare

Se Ingen författare

 

Övrig information som saknas

En del dagstidningar på webben, bloggar etc. publicerar artiklar utan uppgift om volym eller nummer, i dessa fall lämna bort dessa uppgifter ur referensen.