Skip to Main Content

Referensguide (APA 7)

Olika typer av upphovsmän

När du hänvisar till en källa med 1-2 författare, består texthänvisningen av författarens/författarnas efternamn och utgivningsår. Om publikationen har två författare nämns bådas efternamn med & mellan. Om du ordagrant citerar din källa, lägg även till sidnummer. 

 

En författare

I texten

Mall (Författare, år)

Exempel (Mäntysaari, 2022)

Exempel Enligt Mäntysaari (2022)

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. (år). Titel. Förlag. DOI

Exempel Mäntysaari, P. (2022). Stocks for all: people's capitalism in the twenty-first century. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110761108

 

Två författare

I texten

Mall (Författare & Författare, år)

Exempel (Bohdanowicz & Clamp, 1994)

Exempel Enligt en undersökning av  Bohdanowicz and Clamp (1994)...

I källförteckningen

Mall Författare, Initial. & Författare, Initial. (År). Titel. Förlag. DOI

Exempel Bohdanowicz, J. & Clamp, L. (1994). Fashion marketing. Routledge.

När en publikation har 320 författare, nämn endast den första följt av et al. (= och andra)  samt publiceringsårtalet i texthänvisningen. Vissa referenshanteringsprogram (t.ex. Mendeley) använder förkortningen m.fl. då man väljer svenska som språk. I källförteckningen listar du alla författare i den ordning de upptas i publikationen. I källförteckningen skriver man ut alla författare (upp till 20) med & mellan de två sista.

 

I texten

Mall (Första författaren et al., år)

Exempel (Kotler et al., 2011)

Exempel Enligt Kotler et al. (2011)...

 

I källförteckningen

Mall Författare 1, Initial., Författare 2, Initial, Författare 3, Initial., .....  &  Författare 20, Initial. (or). Titel. Förlag. DOI

Example Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Wiley.

Om publikationen har fler än 20 författare, upptas endast de 19 första i källförteckningen. Författarna bör listas i samma ordning som de förekommer i publikationen. I texthänvisningen upptas endast den första författaren följt av et al.

 

I texten

Mall (Författare et al., år)

Exempel En undersökning (Anderson et al., 2020) visar...

Exempel According to Anderson et al. (2020)...

 

I källförteckningen

Mall Författare 1, Initial., Författare 2, Initial., Författare 3., Initial., ... & Författare 19, Initial. (år). Titel. Förlag. DOI.

Om ingen person uppges som författare, är upphovsmannen den organisation som gett ut publikationen, t.ex. myndighet, företag eller konferens. Organisationens namn skrivs ut i sin helhet, men om en organisations namn har en välkänd förkortning kan även den användas. Skriv ut organisationens hela namn med förkortningen inom hakparentes första gången du hänvisar till källan. De följande gångerna kan du använda endast förkortningen när du hänvisar. I källhänvisningen bör organisationens hela namn sättas ut.

 

I texten

Mall (Organisation, år)

Exempel Micro and small businesses were the majority… (Official statistics of Finland, 2021).

Exempel The report concludes that … (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UNESDA], 2005). Furthermore the report states that.... (UNESDA, 2005)

Exempel (Rovio, 2023)

 

I källförteckningen

Mall Organisation. (år). Titel.  Utgivare. DOI/URL

Exempel Official statistics of Finland. (2021). Statistics of business subsidies 2020 (2021). Statistics Finland. https://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_en.pdf

Exempel Ministry of education and culture. (n.d.). Steering, financing and agreements of higher education institutions, science agencies and research institutes. Ministry of education and culture. https://okm.fi/en/steering-financing-and-agreements

Exempel Rovio. (2023). Better games together: one year on and going strong. Rovio. https://www.rovio.com/articles/better-games-together-one-year-on-and-going-strong/

Om du hänvisar till ett samlingsverk (en antologi) i sin helhet står redaktörens eller redaktörernas namn som huvuduppslag i texthänvisningen. I källförteckningen anges bestämningen (red.) efter redaktörens namn. Mera vanligt förekommande är att man vill hänvisa till ett enskilt kapitel, dvs en enskild artikel, som ingår i ett samlingsverk. Exempel på detta hittar du under Samlingsverk. Om du nämner bokens titel i din löpande text, bör den kursiveras.

 

I texten

Mall (redaktör, år)

Exempel I boken Oxford handbook of organizational change behandlas de senaste forskningstrenderna inom... (Poole & van de Ven, 2021).

Example Teoretiska spörsmål i... (Griffin, 2016)

 

I källförteckningen

Mall Redaktörens efternamn, Initial. (red.). (år). Titel. Förlag.

Example Poole, M. S. & van de Ven, A. H. (red.). (2021). The Oxford handbook of organizational change and innovation. Oxford University Press.

Example Griffin, E. (Ed.) (2016). A field guide for organisation development: taking theory into practice. Routledge, Taylor & Francis Group.

 

Publikationer som är utgivna samma år av samma författare utmärks med ”a”, ”b” och ”c” direkt efter årtalet för att särskilja dem. Det verk som du hänvisat till först i din text får bokstaven ”a”, det följande ”b” osv. Dessa bokstäver ska finnas med också i källförteckningen.

 

I texten

(Alvesson, 2010a)   (Alvesson, 2010b)

 

I källförteckningen

Alvesson, M. (2010a). Self-doubters, strugglers, storytellers, surfers and others: Images of self-identities in organization studies. Human Relations, 63(2), pp. 193-217. https://doi.org/10.1177/0018726709350372

Alvesson, M. (2010b). Interpreting interviews. Sage.

Om det finns två författare med samma efternamn som är publicerade samma år ska du ange förnamnets initial även i texthänvisningen för att skilja dem åt.

 

I texten

Exempel

R. Johansson (2021) och A. Johansson (2021) rapporterade att...

Den första studien (R. Johansson, 2021) visar att..... Däremot visar den andras studien att... (A. Johansson, 2021)

Två studier  (Johansson, R., 2017; Johansson, A., 2017) har genomförts...

Om du vill hänvisa till flera olika källor som stöder samma tankegång, kan du forma en enda texthänvisning genom att samla alla källor i samma parentes. Källorna anges antingen i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn, eller kronologiskt enligt utgivningsår. De olika källorna skiljs från varandra med semikolon. I källförteckningen anges alla dessa källor separat.

 

I texten

Mall (Författare, år; Författare, år)

Exempel Enligt två nya studier (Lehner & Knoll, 2008; Naqvi, 2020) ...

 

I källförteckningen

Exempel

Lehner, O.M. & Knoll, C. (2023). Artificial intelligence in accounting: organisational and ethical implications. Routledge, 2023

Naqvi, A. (2020). Artificial intelligence for audit, forensic accounting, and valuation: a strategic perspective. John Wiley & Sons, 2020.

Om ingen namngiven person eller organisation anges som författare, blir titeln huvuduppslag i källförteckningen och alfabetiseras enligt det första betydelsebärande ordet i titeln. I texthänvisningen brukar man sätta ut 2-3 första orden i titeln.

Använd "Anonym" eller "Anonomous" som författare endast om författaren specifikt betecknats så. I källförteckningen alfabetiseras en sådan källa som Anonym eller Anonomous.

 

I texten

Mall (Titelns början, år/datum)

Exempel En del flygbolag... (BA and Ryanair, 9.6.2021)

Exempel Boken (Anonomous, 2019) fick goda recensioner...

 

I källförteckningen

Mall Titel (år/datum). Förlag. URL

Exempel BA and Ryanair investigated for refusing refunds (9.6.2021). BBC News. https://www.bbc.com/news/business-57410459

Exempel Anonomous, (2019). A warning: A senior Trump administration official. Twelve.

Läs mera om hur du hanterar olika typer av efternamn (på engelska) i APA Style blog.

 

I texten

(Torres Barrera, 2015)

Torres Barrera (2015) visar att...

(Rivera-Gutierrez, 2020)

(af Trolle, 2013)

 

I källförteckningen

af Trolle, U. (2013). Titel..

Rivera-Gutierres, D. J.  (2020). Titel...

Torres Barrera, A. (2015). Titel...

Sekundärkällor

Sekundära källor är källor som rapporterar om innehåll i en annan tidigare källa. En sekundär källa kan vara t.ex. en recension, kursbok eller i vissa fall ett uppslagsverk.

 

Undvik använda sekundära källor, sträva alltid efter att använda ursprungskällan då du hänvisar till en källa. Om det är omöjligt att få tag i den primära källan, ska texthänvisningen utformas så att det tydligt framgår att du inte läst den ursprungliga källan. Uppge enbart den använda källan, dvs. sekundärkällan, i källförteckningen.

 

I texten

Exempel Enligt Belbin finns det teamroller som...(2012, citerad i Harding, 2017)

Exempel Teamroller är... (Belbin, 2012, citerad i Harding, 2017)

 

I källförteckningen

Ta med den källa du faktiskt läst, enligt exemplet ovan är det Hardings text som lästs och den ska med i källförteckningen.