Skip to Main Content

Open access

Interna medel för publiceringsavgifter

I syfte att främja öppen forskning och skapa en öppen och transparent APC-process har Hanken fr.o.m. år 2020 allokerat centrala medel för att publicera open access. Som forskare på Hanken kan du också ansöka om interna medel för att publicera open access.

För att främja öppen forskning och för att öka synligheten och genomslaget för din egen forskning kan du överväga att publicera open access. Det lönar sig att beakta olika möjligheter att publicera open access redan i början av forskningsprojektet, och om möjligt prioritera:

Kriterierna för att ansöka om centrala medel  beskrivs nedan.

Kriterier för att ansöka om interna medel

 Kriterierna för att ansöka om centrala medel för publiceringsavgifter är att:

  1. Forskaren är korresponderande författare (corresponding author) och har angett Hanken som affiliation.
  2. Ingen av de Hanken-anknutna författarna har extern finansiering där publiceringskostnader för open access kan inkluderas i projektbudgeten.
  3. Publikationstypen är referentgranskade tidskriftsartiklar (A1 eller A2). Forskare kan också få stöd för publiceringsavgift för en referentgranskad monografi (book processing charge BPC), publikationstyp C1. Publikationstyperna följer Undervisningsministeriets klassificering i Publication data collection instructions for researchers 2019 (Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019).
  4. Ersättning för publiceringskostnader kan erhållas för kostnader för guld eller hyblid open access, men inte för inlämningsavgifter (submission fees) eller för produktionsrelaterade avgifter (t.ex. avgifter för illustrationer el.dyl.).

  5. Tidskriften där artikeln publiceras är klassad som Jufo-nivå 1 eller högre, eller SNIP 1.0 eller högre om Jufo-nivå saknas.
    Kontrollera Jufo-nivå i Jufo-portalen och SNIP-indikator i CWTS Journal Indicators.

Skicka din ansökan

Skriv en fritt formulerad ansökan, där du går igenom de fem kriterierna som gäller. Skicka din ansökan och eventuella frågor till haris@hanken.fi.

Meddela biblioteket om APC

Kom ihåg de interna rutinerna för uppföljning av publiceringsavgifter.

  • Meddela Hankens bibliotek om du eller din medförfattare har betalat APC. Biblioteket behöver information om detta för den årliga rapporteringen till UKM. Mejla till haris@hanken.fi.