Skip to Main Content

Öppen vetenskap

Vad är öppen vetenskap?

Begreppet öppen vetenskap har olika definitioner och innehåller flera aspekter och möjligheter för dig att tänka över vad öppen vetenskap kan betyda genom hela forskningscykeln. I allmänhet avser öppen vetenskap de ansträngningar och mekanismer genom vilka sökbarhet, tillgänglighet och (åter)användbarhet av vetenskaplig kunskap främjas i den digitala eran. Öppen vetenskap innefattar:

Open science

Bild: Innovation Platform France-Canada.

Varför främjar vi öppen vetenskap?

Det står i EU's open science policy att "Open science is a policy priority for the European Commission and the standard method of working under its research and innovation funding programmes as it improves the quality, efficiency and responsiveness of research."

Öppenhet som en strategi för ansvarsfull vetenskap och effektfull forskning både stärker och demokratiserar vetenskapen:

  • Den förändrande potential som öppen vetenskap har erkänns för att minska rådande ojämlikheter inom forskning, teknik och innovation (science, technology and innovation, STI), för att minska kostnaderna för dubbelarbete vid insamling, framställning och överföring av data och vetenskapliga material samt för att påskynda arbetet för att nå målen för hållbar utveckling (sustainable development goals, SDGs)
  • Ökad tillgång till vetenskaplig kunskap gör att forskningen blir mera verifierbar, vilket förbättrar forskningens reproducerbarhet och kvalitet, och kan därmed öka tillförlitligheten till forskning. Det ökar också tilltron till vetenskap.
  • Öppenhet underlättar och påskyndar användningen av vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder, inte bara i forskning, undervisning och studier, utan också för att lösa nationella och globala problem, vilket uppfyller högskolesamfundets uppdrag. Det finns betydande belägg för att det finns ekonomiska fördelar med öppen vetenskap och avkastning på investeringar kopplade till praxis och infrastruktur för öppen vetenskap.
  • Öppen vetenskap främjar och möjliggör innovation, disciplinärt och interdisciplinärt samarbete inom forskningssamfundet och samarbete mellan forskning och näringsliv och mellan forskningen och samhället i stort.
  • Öppen tillgång till forskningsresultat förbättrar också både enskilda forskares och forskningsinstitutioners synlighet och samhälleliga genomslag. 

Källa: UNESCO (2021). Intergovernmental Meeting of Experts (Category II) Related to a Draft UNESCO Recommendation on Open Science.

Hankens Riktlinjer för öppen vetenskap och forskning

Hanken har aktivt främjat öppen vetenskap och följt nationella och internationella principer och krav på öppenhet inom vetenskap och forskning. Att aktivt främja öppen vetenskap ingår som ett av nyckelelementen i helhetsstrategin Hanken 2030. Målsättningen är att främja öppen tillgång till forskningsoutput, vilket innefattar vetenskapliga publikationer, forskningsdata och -metoder och transparent och ansvarsfull utvärdering av forskning.

I augusti 2019 undertecknade Hanken Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. Hanken har därmed förbundit sig att följa de strategiska principer, målsättningar och handlingsplaner som beskrivs i fyra policyer för öppen vetenskap och forskning i Finland för att de mål som fastställs i deklarationen ska kunna nås.

För att fortsätta att främja öppen vetenskap:

  • rekommenderar Hanken att alla nya årligen rapporterade referentgranskade vetenskapliga artiklar görs öppet tillgängliga vid tidpunkten för publicering. En av förlaget tillåten version av artikleln laddas upp i Hankens forskningsdatabas Haris och bevaras i Hankens publikationsarkiv DHanken. Se Hankens riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.
  • strävar Hanken efter att säkerställa att korrekt dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras, så att forskningsdata ska kunna hittas och reproduceras. Forskningsdata arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. Dataset registreras i Haris med beständiga identifierare (t.ex. DOI eller URN) för (meta)data. Se Hankens riktlinjer för öppna forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna.

Metadata är data om data och beskriver sammanhanget, innehållet, strukturen, sammanställningen och hanteringen av forskningsdata (se sida 12 för en definition av datadokumentation som kan vara en readme-fil eller metadata). Det är genom metadata som dataset blir synliga, tillgängliga och bedömda för eventuell nedladdning och återanvändning. Att skapa väl avvägda och detaljerade metadata är nyckeln till att göra data öppna, begripliga och återanvändbara.

För en mer detaljerad beskrivning, se PDF-filen nedan – den uppdaterade versionen av Riktlinjer för öppen vetenskap och forskning på Hanken (2021). Se även den första versionen av Riktlinjer för öppen forskning på Hanken (2016).

Övervakning och utvärdering av öppen vetenskap

Uppföljning och utvärdering utförs både på Hanken och på nationell nivå. Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) som samordnar öppen vetenskap, ansvarar för att följa upp  implementeringen av policyer för öppen vetenskap på nationell nivå. Undervisnings- och kulturministeriet har utvärderat mognadsnivån för öppen vetenskap och forskning bland finländska forskningsorganisationer utifrån den information som finns tillgänglig på respektive organisations webbplats samt data som samlats in via enkäter.

På Hanken kommer implementeringen av riktlinjerna för öppen vetenskap och forskning att följas upp och utvärderas aktivt. Anvisningar relaterade till implementeringen av riktlinjerna uppdateras vid behov. Öppenheten för publikationer utvärderas genom att följa upp antalet och typen av open access-publikationer. Dessa rapporteras i den årliga publikationsrapporteringen till UKM. Antalet publicerade (meta)data av varje finsk organisation visas under ”Data” i Forskning.fi. Biblioteket extraherar sådana rapporter från Haris-databasen.

Tjänster och stöd för öppen vetenskap

Hanken erbjuder mångsidiga och multiprofessionella tjänster och utbildning i öppna vetenskapspraxis under hela forskningens livscykel:

Utbildningen och stödet för open access publicering och hantering av forskningsdata säkerställer att forskningsresultat som produceras på Hanken är öppna och tillgängliga för gemensamt bruk och i överensstämmelse med relevanta etiska principer och juridiska regler. Öppna vetenskaps- och forskningstjänster är kompatibla med nationella och internationella tjänster.

Tilläggsläsning och källor

Declaration for Open Science and Research (Finland) 2020-2025

Bild: Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025.