Skip to Main Content

Bibliometri

Vad är bibliometri?

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, med fokus på författare, källor och citeringar.

Traditionellt har bibliometrisk analys fokuserat på mängden publikationer och antalet citeringar som de har fått, som bevis på deras akademiska värde. Övergången till e-publicering och en bredare definition av forskningsresultat har underlättat andra former av datainsamling, t.ex. nedladdningar, omnämnanden på sociala medier, policydokument och andra, och därmed användningen av altmetri (eller alternativa metriken) för att tillhandahålla bevis på artikelnivå på den sociala påverkanen av forskning.

Vad mäter bibliometri?

Den statistiska analysen resulterar i olika indikatorer om forskningens kvantitet och kvalitet, inklusive indikatorer på artikelnivå, indikatorer på tidskriftsnivå, indikatorer på författarnivå och indikatorer på institutionsnivå.

I kombination med kvalitativ expertbedömning kan bibliometriska data användas för att visa på vetenskapligt genomslag, t.ex. med avseende på:

  • Publikationens genomslag: Den akademiska impakten av vetenskapliga verk, så som tidskriftsartiklar, konferensförfaranden och böcker, kan mätas med hur många gånger de citeras av andra verk.
     
  • Forskarens/författarens genomslag: Antalet verk som en forskare har publicerat och antalet referenser till dessa verk kan vara en indikator på den enskilda forskarens akademiska påverkan.
     
  • Publiceringskanalens genomslag: Påverkanen av en viss  publiceringskanal, så som en vetenskaplig tidskrift och en utgivare, kan mätas med hur många gånger deras artiklar citeras och var de citeras.

Hur kan bibliometri användas?

Utvärdering av vetenskapliga publikationer kan fokusera på en enskild forskare, en forskargrupp/institution eller ett helt lands forskningsaktivitet. Med bibliometriska indikatorer mäter man t.ex. genomslaget för en enskild forskare, identifierar de mest citerade tidskrifterna inom ett forskningsfält eller jämför olika enheters forskningsaktivitet inom ett visst forskningsområde. Institutioner och internationella rankningar baseras också på citeringanalys. Se What are bibliometrics used for?

På nationell nivå är forskningsvolymen och kvaliteten en grund för Ministeriets fördelning av finansiering till universiteten i Finland.

På Hanken används en kombination av metrik i Stiftelsens premiering av vetenskapliga publikationer, den interna resursfördelningenforskningsutvärdering (EoR) och ackrediteringar och rankningar.

En enskild forskare kan använda bibliometriska indikatorer även för att välja källor i en litteraturöversikt eller för att välja en tidskrift för att publicera sina forskningsresultat. Analys baserad på mängden citeringar och antal publikationer kan användas som verktyg vid rekrytering, karriärbedömningar, letande efter forskningspartners och finansieringsansökningar.

Bibliometriska indikatorer ska dock aldrig användas isolerat. Välj dina indikatorer med försiktighet och lita inte enbart på en eller två indikatorer. Tänk på att  det inte alltid går att jämföra olika indikatorer. Läs mera om anvarsfull metrik.

Metrics Toolkit

Metrics Toolkit

Metrics Toolkit (2018) har utvecklats av ett internationellt konsortium av bibliotekarier och akademiker för att vägleda forskare och administratörer att demonstrera och utvärdera påståenden om forskningsimpakt, genom att förklara "what a metric means, how it's calculated, and if it's a good match for your impact question". Det hjälper forskare och utvärderare att förstå och använda citeringar och altmetri på ett ansvarsfullt sätt vid utvärderingen av forskningen.

Videoguider om bibliometri

Bibliometrics in under 2 minutes. A short video explaining the basics of bibliometrics. Leeds University Library.

Kontakta oss

Har du frågor om bibliometri? Kontakta biblioteket@hanken.fi.

Tilläggsinformation och källor