Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliometri

Vad är bibliometri?

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, med fokus på författare, källor och citeringar.

Traditionellt har bibliometrisk analys fokuserat på mängden publikationer och antalet citeringar som de har fått, som bevis på deras akademiska värde. Övergången till e-publicering och en bredare definition av forskningsresultat har underlättat andra former av datainsamling, t.ex. nedladdningar, omnämnanden på sociala medier, policydokument och andra, och därmed användningen av altmetri (eller alternativa metriken) för att tillhandahålla bevis på artikelnivå på den sociala påverkanen av forskning.

Vad mäter bibliometri?

Den statistiska analysen resulterar i olika indikatorer om forskningens kvantitet och kvalitet, inklusive indikatorer på artikelnivå, indikatorer på tidskriftsnivå, indikatorer på författarnivå och indikatorer på institutionsnivå.

Tillsammans med kvalitativ expertbedömning kan bibliometriska data användas för att ge bevis på akademisk påverkan, t.ex. i följande aspekter:

- Publikationsimpakt: Den akademiska impakten av vetenskapliga verk, så som tidskriftsartiklar, konferensförfaranden och böcker, kan mätas med hur många gånger de citeras av andra verk.

- Forskarens/författarens impakt: Antalet verk som en forskare har publicerat och antalet referenser till dessa verk kan vara en indikator på den enskilda forskarens akademiska påverkan.

- Impakt av  publiceringskanal: Påverkanen av en viss  publiceringskanal, så som en vetenskaplig tidskrift och en utgivare, kan mätas med hur många gånger deras artiklar citeras och var de citeras.

Hur kan bibliometri användas?

Utvärdering baserad på vetenskapliga publikationer kan fokusera på en enskild forskare, en forskargrupp/institution eller ett helt lands forskningsaktivitet. Bibliometriska indikatorer har använts för att mäta en enskild forskares akademiska påverkan, för att identifiera de mest citerade tidskrifterna inom ett forskningsfält eller för att jämföra forskningsaktiviteter av en enhet inom ett visst forskningsområde. Institutioner och internationella rankningar baseras också på citeringanalys. Se What are bibliometrics used for?

På nationell nivå är forskningsvolymen och kvaliteten en grund för Ministeriets fördelning av finansiering till universiteten i Finland.

På Hanken används en kombination av olika metriken i Stiftelsens premiering av vetenskapliga publikationer, den interna resursfördelningenforskningsutvärdering (EoR) och ackrediteringar och rankningar.

Enskilda forskare kan använda bibliometriska indikatorer för att välja sina avläsningar i litteraturgranskning och för att välja en tidskrift för att publicera sina forskningsresultat. Analys baserad på mängden citeringar och publikation är potentiella verktyg för rekrytering, karriärbedömningar, letande efter forskningspartners och finansieringsansökningar.

Bibliometriska indikatorer bör dock aldrig användas isolerat. Välj dina indikatorer med försiktighet och lita inte enbart på en eller två indikatorer. Gör inte olämpliga jämförelser. Se Ansvarsfull metrik.

Metrics Toolkit

Metrics Toolkit logo

Metrics Toolkit (2018) har utvecklats av ett internationellt konsortium av bibliotekarier och akademiker för att vägleda forskare och administratörer att demonstrera och utvärdera påståenden om forskningsimpakt, genom att förklara "what a metric means, how it's calculated, and if it's a good match for your impact question". Det hjälper forskare och utvärderare att förstå och använda citeringar och altmetri på ett ansvarsfullt sätt vid utvärderingen av forskningen.

Videoguider om bibliometri

Bibliometrics in under 2 minutes. A short video explaining the basics of bibliometrics. Leeds University Library.

Introduction to bibliometrics, UTS Library, Sydney.

How to use bibliometrics effectively, Web of Science Training.

Kontakta oss

Har du frågor om bibliometri? Kontakta biblioteket@hanken.fi.

Tilläggsinformation och källor

Bibliometrics University College Dublin

- Bibliometrics: a Practical Guide University of York

Evaluation based on scientific publishing Uleåborgs universitet

Measuring Research Impact Helsingfors universitet