Skip to Main Content

Bibliometri

Terminologi

Altmetrics

Alternativ bibliometri. Med hjälp av altmetrics kan man följa med hur många hänvisningar, tweets, likes och delningar en publikation får i sociala medier. Läs mera om altmetrics.

Citering
Ett mått på uppmärksamhet (impact).

Citeringsfönster
Att använda ett begränsat tidsintervall. Vanligt är ett tvåårsintervall, för en artikel som är publicerad 2010 mäts citeringar under publiceringsåret samt 2009 och 2011.

Fraktionering
Att dela antalet citeringar till en artikel med antalet författare vilket anses mer rättvist då en artikel kan ha många författare. Fraktionera kan även göras mot t.ex. institutioner och länder.

H-index (Hirsch-index)
En kvantitativ bibliometrisk indikator för författare. H-index för en författare är det antal publikationer (h) av författaren som citerats minst h gånger. T.ex. 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10.

Impaktfaktor
En kvalitativ bibliometrisk indikator för tidskrifter. Impaktfaktorn anger hur många gånger en artikel i en tidskrift i genomsnitt citeras och är avsedd som ett mått för genomslagskraften hos en vetenskaplig tidskrift.

En impaktfaktor på 2,5 för år 2011 betyder att: en tidskrifts artiklar från åren 2009 och 2010 fick i genomsnitt 2,5 citeringar från Web of Science tidskrifter under året 2011.

Det finns även ett fem års impaktfaktor som är en mer pålitlig indikator inom många ämnesområdena. Artiklar från åren 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 skulle ingår i den femåriga impaktfaktorn för året 2011.

Tidskrifter med de högsta impaktfaktorerna har en siffra runt 50 medan de flesta tidskrifter har en impaktfaktor under ett. Citeringskulturen i de olika vetenskapsgrenarna varierar, vilket innebär att impaktfaktorerna för tidskrifter mellan olika ämnesområden inte skall jämföras.

Eftersom impaktfaktorn är relativt enkel att förstå har den fått stor genomslagskraft och används ofta felaktigt för att bedöma kvaliteten på artiklar, forskare och institutioner genom att studera tidskrifterna de publicerar i, något indikatorn inte är avsedd för. Man antar då att fackgranskning och sållning av artiklar är hårdare i tidskrifter med hög impaktfaktor än i tidskrifter med lägre impaktfaktor.

Tidskriftens impaktfaktor säger inget säkert om kvaliteten på de enskilda artiklarna. Det är vanligt att cirka 20 procent av artiklarna i en tidskrift står för 80 procent av citeringarna och att många artiklar citeras endast en gång eller inte alls, även i tidskrifter med hög impaktfaktor.

Kronindikatorn
En kvalitativ bibliometrisk indikator som anger fältnormerat medelvärde. Anger antalet citeringar erhållna under en viss tidsperiod dividerat med världsgenomsnittet för artiklar inom samma ämnesområde och tidsperiod. Indikatorn anges som ett decimaltal där världsgenomsnittet är 1, och där t.ex. 0,9 betyder att den analyserade enhetens publikationer citeras 10 procent mindre och 1,2 att den citeras 20 procent mer än världsgenomsnittet.

Normering
Att jämföra lika med lika. Fältnormering innebär att man jämför t.ex. antalet citeringar till en forskares artiklar inom ett vetenskapsfält mot världsgenomsnittet för samma fält. Vid normering mot en tidskrift jämför man antalet citeringar till en artikel i en tidskrift mot det genomsnittliga antalet citeringar för artiklarna i samma tidskrift och år.
Vid bibliometriska analyser är det centralt att normera mot artikeltyp.

Självciteringar
En av författarna till en artikel finns i den refererade artikeln. I ett större material påverkar självciteringar inte i någon högre grad resultatet.

Topp 5%
En kvalitativ bibliometrisk indikator som anger andelen publikationer som är bland de 5 % mest citerade inom ämnesområdet och tidsperioden. Indikatorn anges som ett decimaltal i relation till världsgenomsnittet 1, där ett värde högre än 1 betyder att enheten har fler publikationer än genomsnittet bland de 5 procent bästa och ett värde mindre än 1 att publikationerna är färre än genomsnittet.