Skip to Main Content

Bibliometri

Ansvarsfull metrik

Bibliometriska indikatorer kan vara en användbar informationskälla, men de kan också vara mycket snäva och begränsade mått och bör inte användas isolerat, och tidskrifters metriken bör aldrig användas för att utvärdera kvaliteten eller impakten av en enskild artikel eller forskare.

DORA logo          CoARA logo

Senaste rapporter och initiativ med ansvarsfull metrik inkluderar:

Metric Tide 2015 har gjort en serie rekommendationer för att främja hur metriken och indikatorer kan utvecklas och tillämpas på mer positiva och ansvarsfulla sätt. DORALeiden Manifesto for Research Metrics och Hong Kong Principles for Assessing Researchers är också ansträngningar för att förbättra sätten att bedömningen av forskningsresultat kan vara mer öppen och transparent. CoARA sätter en gemensam riktning för förändringar i forskningsutvärderingsmetoder. Det övergripande målet är att maximera forskningens kvalitet och genomslag.

Att införa och utveckla en nationell rekommendation för att använda ansvarsfulla metriken blev i Finland en viktig uppgift av expertgruppen i öppen forskningskultur hos Avoin Tiede, en del av gemensamma ansträngninga från hela forskarsamhället i Finland för att främja öppen vetenskap. De första nationella rekommendationerna från forskarsamhället för ansvarsfull utvärdering av forskare har slutförts. Läs de nationella rekommendationerna: God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering.

Se också Moving towards more responsible metrics – a case of Tampere University.           

Hanken har undertecknat DORA och CoARA och stöder principerna för ansvarsfull utvärdering av forskning. Se Hankens Riktlinjer för transparent och ansvarsfull forskningsutvärdering.