Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Hantering av forskningsdata

För kandidat-, magister-, eMBA-studerande – datahanteringsprocess

Steg 1. Fyll i en beskrivning för datahantering.

 • Alla Hankens studerande ska fylla i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Det är viktigt att du identifierar dina datatyper eftersom olika datatyper kan ha olika krav på datahantering. Definitioner av olika datatyper anges i blanketten.
 • Följ instruktionerna i blanketten om du hanterar känslig eller konfidentiell data eller data som kräver etikprövning.

Steg 2. Informera dina forskningsdeltagare/informanter/respondenter om datainsamling.

 • Följ instruktionerna i e-blanketten Registrering av datahantering för studerande.
 • Använd anteckningarna i blanketten för att informera dina forskningsdeltagare om datahantering, t.ex. hur du hanterar direkta identifierare eller när du raderar dina data.
 • Om du planerar att spara och lagra dina data för senare och delad användning i annan forskning än denna avhandling/kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation), ska du informera dina forskningsdeltagare om detta.

Steg 3. Lagra och säkerhetskopiera data säkert under forskningens gång i datalagringstjänster som tillhandahålls och upprätthålls av Hanken, (se Datalagring och säkerhetskopiering och Datasäkerhet).

Steg 4: Radera data senast 12 månader efter att din avhandling lämnats in.

 • Om du planerar att spara, lagra, återanvända eller dela dina data för andra forskningsändamål än denna avhandling/kursuppgift (t.ex. för en vetenskaplig publikation) ska du diskutera detta med din handledare.

För forskare och doktorander – datahanterings flödesdiagram och process

- Forskare kan följa flödesdiagrammet för forskningsdatahantering för att klara olika RDM-uppgifter:

Research data management flowchart at Hanken

- Eller så kan du följa följande 6 datahanteringssteg i faserna för forskningsplanering, aktiv forskning och resultatdelning:

(1) Före insamling av data (forskningsplanering)

Steg 1. ​Skriv en datahanteringsplan (DMP) och uppdatera den kontinuerligt.

Steg 2. Anhåll om etikprövning av Hankens Forskningsetiska kommitté om din studie är en av de sex typerna som beskrivs i Etikprövning. Fyll i e-blanketten för anhållan om etikprövning.

(2) Insamling och analys av data (aktiv forskningsfas)

Steg 3. Be om samtycke från forskningsdeltagarna om du samlar in personuppgifter eller om personuppgifterna tas från en annan källa än från forskningsdeltagarna. Se insamling av personuppgifter i avsnittet Datainsamling.

 • Använd dokumentallen för meddelande om samtycke för att informera dina forskningsdeltagare (finns under rubriken Consent Message for Personal Data Processing in Research). Redigera mallen enligt behov.

Steg 4. Organisera data, lagra, säkerhetskopiera och överför data säkert under forskningen.

 • Organisera dina data med öppna och vanliga dataformat, och städa dina datas namnkonventioner, strategi för versionskontroll och mappstrukturer. Se Dataformat och organisering.
 • Använd datalagringstjänster som tillhandahålls och underhålls av Hanken eller CSC för datalagring, säkerhetskopiering och överföring. Se  Datalagring och säkerhetskopiering.
(3) Efter insamling av data (dela forskningsresultat)

Steg 5. Beskriv och publicera metadata av dina data. Det rekommenderas att använda  Fairdata Qvain-metadataverktyget som erbjuds av UKM och underhålls av CSC. Se metadata och datadokumentation.

Forskningsdata arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt. Se Datadelning och långtidsbevaring.

 • Definiera en lämplig tillgångsttyp (öppen, embargo eller begränsad) till forskningsdata baserat på uppgifterna, din forskningsprocess, behovet av skydd av affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter och immateriella rättighetsavtal, samt finansierare och förläggarnas krav.
 • Data med personlig information kan endast öppnas anonymiserade. Läs mera om hur du anonymiserar data i Anonymisation and Personal Data av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD).
 • Om dina data har ett långsiktigt värde, överväg att arkivera data i Fairdata-PAS av UKM och CSC.

Steg 6. Registrera din dataset i Haris och lägg till PIDs (persisitent idenifiers. t.ex. DOI och URN) för dina (meta) data.

Forskningsdatalivscykel

Research Data Lifecycle

Forskningsdatats livscykel (av DTU AIS Bibliometrics and Data Management - licensierat enligt CC0 1.0).