Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Biblioteksguide för ny personal

Välkommen till Hankens bibliotek! I den här guiden beskriver vi nyttiga bibliotekstjänster för dig som är nyanställd på Hanken. Tjänsterna beskrivs utgående från personalkategori: forskande, undervisande och administrativ personal.

Stöd och tjänster i varje fas av forskningsprocessen

Biblioteket erbjuder tjänster och stöd för att underlätta att hantera och dela din forskning i alla skeden av forskningsprocessen.

Litteraturgranskningen

Den aktiva forskningsfasen

 • Det finns många faktorer att tänka på när du bedömer kvaliteten på en tidskrift som du skickar in ditt manuskript till. Läs mera om vad du kan ha i åtanke i guiden att bedöma tidskrifter.
 • Bibliometri kan också vara till hjälp i detta skede, t.ex. när du väljer en tidskrift eller ett förlag för att publicera din artikel/monografi.

Bibliometriska indikatorer också är snäva och begränsade verktyg och de ska därför inte användas som enda bedömningsgrund för att utvärdera en publikationskanal. Läs mera om ansvarsfull metrik och anvarsfull forskningsutvärdering.

Att sprida forskning

 • Det är viktigt att formulera din egen kommunikationsstrategi och använda olika sätt för att öka synligheten och genomslaget för din forskning. Du kan öka synligheten för din forskning t.ex. genom att:
  • registrera dina publikationer och forskningsdata i Haris (se registrera dina forskningsmeriter i Haris)
  • publicera dina publikationer och forskningsdata open access
  • sprida information om din forskning i sociala medier
  • skapa ett forskar-ID (t.ex. ORCID) och forskarprofiler i citeringsdatabaser (Scopus) eller i Google Scholar
  • använda altmetritjänster för att följa med huruvida din forskning uppmärksammas i samhället  och i media
  • engagera dig i medborgarvetenskap.

Läs mera i guiderna genomslag: utöver bibliometri och att förbättra synligheten och genomslaget för din forskning.

 • Genom att integrera och tillämpa principer och praxis för öppen vetenskap i din forskning kan du sprida din forskning både inom forskarsamfundet och bland den breda allmänheten. Läs mera om  öppen vetenskap och forskning på Hanken).

Stöd för att publicera open access

Som forskare på Hanken får du stöd för att publicera open access. Det finns tre möjligheter:

 • Rabatt på publiceringsavgift (APC)

Du kan få rabatt på publiceringsavgift (APC Article Processing Charge) för att publicera (hybrid) open access. Börja alltid med att kontrollera om tidskriften du vill publicera i ingår i något av de aktuella avtalen. Om tidskriften ingår i ett avtal så följer du anvisningarna för respektive förlag. Notera att den korresponderande författaren ska vara affilierad till Hanken. 
Rabatten baserar sig på s.k. transformativa avtal mellan Finelib-konsortiet och förlagen, och gäller databaser som biblioteket prenumererar på.

 • Hankens interna medel för publiceringsavgift 

Hanken har allokerat interna medel för att bekosta publiceringsavgifter för att publicera open access. Detta gäller avgifter både för artiklar APC (article processing charge) och monografier BPC (book processing charge). Vissa villkor gäller för att interna medel ska beviljas, se anvisningar för Hankens interna medel för publiceringsavgift.

 • Parallellpublicering
  Parallellpublicering innebär att en av förlaget tillåten version av en artikel publiceras i ett publikationsarkiv. Om inget av de två ovan nämnda alternativen kan tillämpas, så kan du använda denna möjlighet att göra publikationen öppet tillgänglig. Notera att det kan finnas en embargoperiod som hindrar omedelbar öppen tillgång till den parallellpublicerade kopian. Läs om hur du går tillväga i avsnittet parallellpublicera på Hanken.

Open Access (OA) innebär att att vetenskapliga publikationer görs fritt tillgängliga på internet i digital form. Detta främjar spridningen av forskningsresultat både inom forskningssamfundet och bland en större allmänhet. Läsare får läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till OA-publikationer helt utan kostnad. Det finns tre huvudsakliga typer av open access-publicering:

 • Guld open access  Alla artiklar i tidskriften blir fritt tillgängliga på förlagets hemsida omedelbart vid publicering. Tidskriften kräver inte prenumerationsavgift av läsaren, men tar ofta ut en publiceringsavgift (article processing charge, APC) av författaren för att täcka tidskriftens administrativa kostnader. 
 • Hybrid open access Artikeln publiceras i en prenumerationsbaerad tidskrift, men författaren betalar en avgift för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. I en hybridtidskrift kan vissa artiklar vara fritt tillgängliga, medan andra är tillgängliga endast för prenumeranter.
 • Grön open access En av förlaget tillåten version av artikeln publiceras i ett öppet publikationsarkiv, vanligen i högskolans arkiv eller i ett ämnesarkiv. Artikeln är oftast en s.k. post print-version, d.v.s. det  referentgranskade manuskriptet (AAM author´s accepted manuscript). Grön open access är gratis, men tillgången till artiklar kan fördröjas om förlaget tillämpar en embargoperiod. Grön open access kallas även parallellpublicering.

Läs mera i guiden om open access.

Frågor om att publicera open access riktas till haris@hanken.fi.

Stöd för att hantera av forskningsdata och öppen/FAIR data

Med hantering av forskningsdata (research data management, RDM) menas hur forskningsmaterial beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen. Du kan följa flödesdiagrammet för hantering av forskningsdata eller de sex steg som beskrivs i datahanteringsprocessen på Hanken för att utföra en datahanteringsprocess som omfattar forskningsdatas hela livscykel.

Observera att det finns en datahanteringsprocess för kandidat-, magister-, och eMBA-studerande och en annan datahanteringsprocess för forskare och doktorander.

Att ha färdigheter i hantering av forskningsdata är en grundläggande forskarkompetens. God hantering av forskningsdata med välorganiserade och välbeskrivna dataset, som kan hittas och återanvändas erkänns som en del av en forskares akademiska meriter.

Alla forskare ska efterleva praxis för gott dataskydd. Följ riktlinjerna för hantering av personuppgifter i forskning på Hanken för att upprätthålla en hög etisk standard och iaktta relevant lagstiftning.

För öppen/FAIR data är det viktigt att göra följande:

 • Upprätta en datahanteringsplan (DHP,  Data Management Plan, DMP) och uppdatera den vid behov. En DHP beskriver hur och vilka forskningsdata som hanteras under och efter ett forskningsprojekt. En DHP beskriver också åtgärder för etisk och juridisk efterlevnad och FAIR-dataproduktion. 
 • Organisera data med tydlig namngivning av filer och mappar, välorganiserade mappstrukturer, tydlig versionskontroll och standardiserade, utbytbara och ej egenutvecklade (proprietära) dataformat för att säkerställa återanvändning av data (se dataformat och organisering).
 • Beskriva och publicera metadata av forskningsdata. Hankens forskare rekommenderas att använda verktyget Qvain för metadata. Qvain  erbjuds av Utbildnings- och kulturministeriet och upprätthålls av CSC. Se metadata och datadokumentation.
 • Arkivera och publicera forskningsdata i nationella eller internationella arkiv när det är möjligt. Se datapublicering och långtidsbevaring.
  • Definiera lämplig åtkomsttyp (öppen, embargo, begränsad) för forskningsdata. Då du väljer åtkomst för data beaktas t.ex. datats egenskaper, forskningsprocessen, behov av skydd av personuppgifter, affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter, immaterialrättsliga avtal samt krav från finansiärer och förlag.
  • Använd en licens för att definiera villkor för återanvändning och eventuella begränsningar när data öppnas för återanvändning. Hankens forskare rekommenderas att använda licensen Creative Commons CC BY 4.0. Se juridiska frågor.
  • Data som innehåller personuppgifter får öppnas endast i anonymiserad form. Se annymisation and personal data (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, FSD).
 • Registrera dataset i Haris och lägg till beständiga identifierare (t. ex. DOI och URN) för (meta)data.

I libguiden om hantering av forskningsdata finns detaljerad information om:

För att få hjälp och stöd med datahanteringsplaner, datalagring, metadata, datadelning och databevarande kontakta openresearch@hanken.fi.

Frågor om dataskydd riktas till Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Frågor om etiska principer och etikprövning riktas till Hankens stödperson för forskningsetik Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi.

Registrera dina forskningsmeriter i Haris

Haris är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Alla forskare som är anställda av, eller på annat sätt associerade med Hanken, ska registrera sina forskningsmeriter i Haris.

Som nyanställd forskare ska du registrera dina publikationer utgivna under de senaste fem åren, även om publikationerna inte är affilierade till Hanken. Dessa uppgifter behövs vid rapportering till AACSB-ackrediteringen. Du kan även registrera publikationer som är äldre än fem år, om du så önskar.

Varje forskare har ansvar för att registrera sina forskningsmeriter. I praktiken kan registreringen utföras av amanuensen eller helpdesk-personal på enheten. Kontrollera hur praxis ser ut på just din enhet. För att regstra dina publikationer fem år bakåt kan du också kontakta biblioteket för att få hjälp med detta. Det går ofta att importera publikationerna från andra databaser och du slipper på så sätt manuell inmatning.

I Haris finns följande innehållstyper:

 • publikationer
 • aktiviteter
 • projekt
 • press/media
 • priser och utmärkelser
 • dataset.

Dessutom kan du redigera din personprofil och påverka hur profilen ser ut i Haris publika portal. Du kan t.ex lägga till ett foto, beskriva dina forskningsintressen, aktivera länkar till eventuella profiler i sociala medier (t.ex. Twitter, ResearchGate, LinkedIn) m.m.. Läs mera om att redigera personprofil och Haris publika portal.

Biblioteket validerar publikationerna som registreras i Haris, men ansvarar inte för att utföra själva registreringen. Projekten kontrolleras av Centret för forskning och internationella ärenden, medan aktiviteternas riktighet inte kontrolleras.

Namnet Haris kommer från Hanken Research Information System.

Läs mera i guiden om Haris, där det också finns anvisningar för att registrera de olika typerna av innehåll.

Frågor om Haris och om att registrera innehåll i Haris riktas till haris@hanken.fi.

Öppen vetenskap och forskning på Hanken

Begreppet öppen vetenskap har olika definitioner och innehåller flera aspekter och möjligheter för dig att tänka över vad öppen vetenskap kan betyda genom hela forskningscykeln. I allmänhet avser öppen vetenskap de åtgärder och mekanismer genom vilka sökbarhet, tillgänglighet och (åter)användbarhet av vetenskaplig kunskap främjas i den digitala tidsåldern.

Öppen vetenskap innefattar:

Hanken har aktivt främjat öppen vetenskap och följt nationella och internationella principer och krav på öppenhet inom vetenskap och forskning. Att aktivt främja öppen vetenskap ingår som ett av nyckelelementen i helhetsstrategin Hanken 2030

I augusti 2019 undertecknade Hanken deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 och har därmed förbundit sig att följa de strategiska principer, målsättningar och handlingsplaner som beskrivs i de fyra policyer för öppen vetenskap och forskning i Finland för att de mål som fastställs i deklarationen ska kunna nås.

För att fortsätta att främja öppen vetenskap

 • rekommenderar Hanken att alla nya årligen rapporterade referentgranskade vetenskapliga artiklar görs öppet tillgängliga vid tidpunkten för publicering. Parallellkopior av artiklarna laddas upp i Hankens forskningsdatabas Haris och bevaras i Hankens institutionella arkiv DHanken.
 • strävar Hanken efter att säkerställa att korrekta dokumenterade metadata för forskningsdata publiceras, så att forskningsdata ska kunna hittas och reproduceras. Forskningsdata ska arkiveras och öppnas i nationella eller internationella arkiv när så är möjligt. Dataset registreras i Haris med beständiga identifierare (t. ex. DOI eller URN) för (meta)data.
 • uppmuntrar Hanken högskolans forskare att göra sina analyser och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.
 • följer Hanken nationell och internationell utveckling inom transparent och ansvarsfull utvärdering av forskning. 

Se Hankens riktlinjer för öppen vetenskap och forskning

Läs mera om fördelar, principer och praxis för öppen vetenskap i libguiden om öppen vetenskap.

Doktorander kan få praktiskt stöd och utbildning i principer och praxis för öppen vetenskap, samt i forskningsdatahantering (RDM), hur du delar din forskning och hur du publicerar open access till dina forskningsoutput inklusive publikationer och forskningsdata, från 69990-E Open Science Doctoral Course i Moodle.

Frågor om öppen vetenskap riktas till openresearch@hanken.fi.